Wersja do druku

Energa Edukacja

Jako firma odpowiedzialna społecznie kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz popularyzację wiedzy o energetyce. W ramach Energa Edukacja prowadzimy działania nastawione na podnoszenie świadomości bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz kształtowanie pozytywnych postaw proekologicznych. Najmłodszych chcemy zainteresować fascynującym światem energii dostarczając odpowiedzi na podstawowe pytania: skąd bierze się prąd, dlaczego płynie w przewodach i jak zmienia nasze życie. Starszych – młodzież, studentów, doktorantów – inspirujemy do tego, by związali swą naukową drogę z innowacjami w energetyce i energii przyszłości.

Edukacyjny charakter mają także przedsięwzięcia, które realizujemy w ramach innych programów, takich jak: Energa Sport – nastawiony na popularyzację zdrowego trybu życia czy Energa dla Przyrody – obejmujący działania na rzecz ochrony środowiska.

Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla dzieci

Naszym kluczowym projektem jest prowadzony od 2010 roku autorski program edukacyjny „Planeta Energii”, którego głównym celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat energii elektrycznej oraz zasad bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niej. Inicjatywa służy również kształtowaniu postaw proekologicznych, a także rozwijaniu nowych pasji i ciekawości świata.

Program realizowany jest w formie konkursu dla nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Może do niego przystąpić każdy nauczyciel, który przeprowadzi w swojej klasie minimum trzy lekcje dotyczące energii elektrycznej, w oparciu o otrzymane od Grupy Energa materiały dydaktyczne oraz podejmie dodatkowe działanie autorskie. Spośród uczestników, którzy złożą sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, jury konkursu wybiera dziesięciu laureatów. Zwycięskie klasy nagradzane są dwudniową wizytą mobilnego centrum nauki „Planeta Energii” w swojej miejscowości.


W dotychczasowych edycjach programu wiedzę o energii elektrycznej zdobyło już niemal 263 tys. dzieci z całej Polski, a mobilne centrum nauki odbyło 93 wizyty w różnych miejscowościach w całej Polsce ( w 2016 roku  o prądzie uczyło się niemal 46 tys. dzieci z całej Polski).  W ten sposób co roku przekazujemy kolejnym rocznikom użyteczną wiedzę o prądzie i oszczędzaniu energii elektrycznej. Jeśli masz dziecko w wieku 6-10 lat, odwiedź z nim PlanetaEnergii.pl i zachęć jego wychowawcę w szkole do udziału w niesamowitym konkursie edukacyjnym pełnym nauki, zabawy i dobrej energii, którego kolejna edycja rusza już w październiku.

Honorowymi patronami programu są Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Patronat merytoryczny sprawuje olsztyński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, zaś jego ambasadorem jest dr Tomasz Rożek, znany popularyzator nauki, dziennikarz i autor wielu książek, w tym dla dzieci.

Mobilne centrum nauki „Planeta Energii” podzielone jest na cztery strefy atrakcji. Jedną z nich jest kosmiczny Energobus - centrum nauki na kółkach, w którym można poznać historię prądu – od atomu do elektrowni. Kolejne to animacje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej, kino 3D, w którym prezentowany jest film na temat racjonalnego i bezpiecznego korzystania z prądu oraz eksperymenty naukowe, przybliżane dzieciom przez doświadczonych animatorów.

Uzupełnieniem projektu jest ogólnodostępna strona internetowa www.PlanetaEnergii.pl oraz profil na Facebooku, gdzie wszyscy zainteresowani – nauczyciele, rodzice, dzieci – znajdą informacje na temat corocznego konkursu, a ponadto popularno-naukowe ciekawostki, filmy, konkursy, quizy i przystępnie podane informacje na tematy związane z energią elektryczną i jej racjonalnym użytkowaniem. Czytaj więcej w komunikacie prasowym Nauka i dobra zabawa tylko z „Planetą Energii”


„Dzień z Energą w szkole”

Od kilkunastu lat dla uczniów szkół podstawowych z obszaru działalności Grupy Energa prowadzimy zajęcia edukacyjne, których głównym celem jest systematyczne zmniejszanie liczby wypadków porażenia prądem.  Podczas „Dnia z Energą w szkole” pracownicy Grupy Energa wcielają się w rolę trenerów i uczą najmłodszych zasad prawidłowego zachowania w pobliżu aparatury elektroenergetycznej oraz jak bezpiecznie użytkować energię elektryczną.

W roku szkolnym 2015/16 w akcji edukacyjnej udział wzięło już prawie 1 100 dzieci i młodzieży, a do tej pory przeszkolonych zostało ponad 168 000 uczniów.

W ostatnim czasie z akcji edukacyjnej mogli skorzystać uczniowie ze szkoły w Lądku na terenie Rejonu Dystrybucji w Koninie, w Russowie i Kokaninie, Rejon Dystrybucji w Kaliszu, oraz w Malborku i Kwidzynie, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się skąd się bierze energia elektryczna, jak jest dostarczana do naszych domów, jak korzystać z urządzeń elektrycznych, aby było to bezpieczne dla zdrowia i życia oraz czego nie powinno się robić, bo grozi to porażeniem prądem. Najmłodsi użytkownicy energii elektrycznej uzyskali również wiedzę jak się zachowywać w pobliżu linii energetycznych, stacji transformatorowych i innych urządzeń elektroenergetycznych. Podczas prostych doświadczeń uczniowie mieli okazję dowiedzieć się między innymi na czym polega pole elektroenergetyczne, jak działa dynamo, jak wykonać eko-baterię czy jak zbudować domową elektrownię wiatrową.


Rozwijamy zainteresowania badawcze młodzieży

Przyszłość energetyki w dużym stopniu zależy od wiedzy dzisiejszej młodzieży, dlatego staramy się budować wśród młodych ludzi świadomość wyzwań i możliwości, jakie stoją przed współczesną branżą energetyczną.  Z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych o profilu energetycznym i elektrotechnicznym organizujemy cyklicznie konkurs „Energia Młodych" (dawniej "Energia Przyszłości”), poprzez który promujemy zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie energetyki oraz rozwijamy zainteresowania poznawcze i badawcze młodych ludzi. Stwarzamy także możliwość zweryfikowania zdobytej wiedzy i umiejętności przed ekspertami z branży.

W nagrodę członkowie zwycięskiego zespołu wraz z opiekunem otrzymują  laptopy, a dla swoich szkół pomoce naukowe o wartości 12 tysięcy zł. Natomiast laureaci 2. i 3. miejsca zdobywają – odpowiednio – tablety i smartfony, a ich szkoły sprzęt o wartości 8 oraz 5 tysięcy zł.

Zobacz komunikat prasowy nt. zwycięzców VI edycji konkursu.


Stwarzamy utalentowanym uczniom i studentom możliwości rozwoju

Identyfikowanie najlepszych, wspieranie ich podczas edukacji i otwieranie potencjalnej szansy na zatrudnienie to główne cele programu „Energia do nauki”. Od 2012 roku staramy się zapewnić szeroką ofertę różnorodnych aktywności dedykowanych młodzieży ze szkół partnerskich. Uczniom szkół zawodowych oraz studentom uczelni technicznych, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce oferujemy szansę podpisania umów stypendialnych wspierających finansowo ich edukację. W  2013/2014 udzieliliśmy stypendia łącznie 49 studentom i uczniom oraz zapewniliśmy 44 praktyki i 4 płatne staże. Szkołom średnim zaoferowaliśmy interesujące warsztaty terenowe oraz wykłady ekspertów.

W ramach prowadzonego od dwóch lat programu „Energia do nauki” udało nam się również zmodernizować i doposażyć o nowe urządzenia dwie pracownie elektroenergetyczne w szkołach w Starogardzie Gdańskim i Białogardzie. Uczniowie zyskali m.in. nowe mierniki, autotranformatory oraz komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Łącznie na ten cel przekazaliśmy wsparcie o wartości 100 tysięcy zł.

Obecnie w ramach programu podjęliśmy współpracę z trzema uczelniami wyższymi - Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Swym patronatem objęliśmy również  siedem zespołów szkół  o profilu elektroenergetycznym, m.in. w Grudziądzu, Wejherowie, Białogardzie, Kaliszu. Do 2017 roku planujemy zwiększyć skalę programu do 12 szkół zawodowych i 4 uczelni wyższych.

Zainicjowany w 2013 roku program edukacyjny „Wyzwalamy Energię” powstał z myślą o studentach i absolwentach Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, którzy chcieli związać swoją przyszłość zawodową z branżą energetyczną. Celem programu było przybliżenie uczestnikom możliwości rozwoju w branży, zarówno w obszarach technicznych, jak i biznesowych. Poprzez szereg działań edukacyjnych, takich jak warsztaty, czy spotkania z ekspertami stworzyliśmy studentom możliwość pogłębiania wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności i kompetencji kluczowych dla rozwoju branży energetycznej. Studentom ostatnich lat stworzyliśmy ponadto niepowtarzalną okazję zdobycia cennego doświadczenia zarówno w ramach organizowanych staży, jak i Programu Ambasadorskiego.


Współpracujemy z uczelniami i ośrodkami naukowymi

Mając na uwadze stojące przez Polską wyzwania w zakresie efektywności energetycznej od lat wspieramy środowiska naukowe w ich pracach na rzecz dalszego postępu branży energetycznej. Wiemy jak ważną rolę odgrywa obszar badań i rozwoju, dlatego aktywnie włączamy się w udział branżowych konferencji i spotkań, takich jak: Forum Inicjowania Rozwoju, oparty na współpracy międzysektorowej na rzecz wzrostu lokalnego czy Ogólnopolski Szczyt Energetyczny, poświęcony wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Angażujemy się także w wydarzenia popularyzujące naukę, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem szerokiej rzeszy odbiorców, takie jak: Olsztyński Festiwal Nauki i Sztuki, Europejska Noc Naukowców, Bałtycki Festiwal Nauki czy Letnie Spotkania z Nauką.

Prowadzimy działalność na rzecz zbliżenia i transferu wiedzy pomiędzy światem biznesu i nauki. W naszym przekonaniu tylko ścisłe współdziałanie obu środowisk jest kluczem do rozwoju i wzrostu innowacyjności branży energetycznej. Od lat współpracujemy z wiodącymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Na liście naszych najważniejszych partnerów merytorycznych są: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, Instytut Energetyki w Gdańsku oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

Od 2009 roku wspólnie z Politechniką Gdańską wydajemy czasopismo naukowe „Acta Energetica”, na łamach którego prezentowane są m.in. wyniki badań i wdrożeń praktycznych rozwiązań w energetyce. Jakość publikowanych w nim materiałów została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które umieściło kwartalnik na liście najistotniejszych polskich periodyków naukowych. „Acta Energetica” dystrybuowany jest m.in. do: 50 bibliotek uniwersyteckich, 43 instytutów naukowych, 25 parków technologicznych, ministerstw, urzędów centralnych i lokalnych oraz grup energetycznych. Uzupełnieniem papierowego wydania kwartalnika jest serwis internetowy www.actaenergetica.org, gdzie w wersji elektronicznej dostępne są wszystkie wydania.

Od 2010 roku promujemy osiągnięcia badawcze pracowników naukowych szkół technicznych oraz rozwiązania, które mogą zostać wdrożone do praktyki gospodarczej i przynieść wymierne korzyści. Wymienione działania realizujemy poprzez konkurs na najlepsze prace doktorskie. Autorom trzech najlepszych przyznajemy nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tysięcy zł. Dodatkowo, najciekawsze prace publikujemy na łamach magazynu naukowego „Acta Energetica”. Zobacz kto został laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.