Prezes Zarządu Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

23-03-2018

Pracodawca:  ENERGA Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Trójmiasto/Płock


 

 • Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć:
  1. zgłoszenie wraz z podaniem stanowiska, o które się ubiega, zawierające aktualny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail kandydata;
  2. życiorys zawodowy;
  3. oświadczenie o posiadaniu wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  4. oświadczenie o posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  7. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
  8. oświadczenie, że aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki;
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. oraz ENERGA SA w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. oraz ENERGA SA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)”;
  10. oświadczenie, iż kandydat nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko senatorskim, lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  11. oświadczenie, iż kandydat nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  12. oświadczenie, iż kandydat nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  13. oświadczenie kandydata, iż nie pełni on funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej. 
 • Do zgłoszenia kandydata powinny zostać dołączone:
  1. oryginał lub odpis urzędowy dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
  2. dokumenty potwierdzające posiadane co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  3. zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów);
  4. inne wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty z zastrzeżeniem treści ust.2 pkt 1, dokumenty potwierdzające kwalifikację kandydata powinny zostać złożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez kandydata, przy czym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia komisji rekrutacyjnej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 
 • Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
  1. wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
  2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  3. znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  4. znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  6. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;
  7. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz zasad rachunkowości zarządczej;
  8. wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;
  9. przedstawioną przez kandydata koncepcję prowadzenia spółki. 
 • Tryb postępowania
   1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym i kandydatów pozostających w konflikcie interesów ze spółką oraz złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu;
   2. Pisemne zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub listownie za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kurierskiego do dnia 23 marca 2018 roku do godziny 16.00, na adres: ENERGA SA, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
   3. Zgłoszenia należy składać w dwóch zamkniętych kopertach, na kopercie zewnętrznej należy napisać „Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ENERGA Logistyka Sp. z o.o. „nie otwierać”. Na kopercie wewnętrznej kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji. W przypadku przesłania pocztą decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia;
   4. Otwarcie zgłoszeń odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku;
   5. Terminy rozmów będą ustalane z kandydatami telefonicznie;
   6. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w terminie do dnia 29 marca 2018 roku w ENERGA SA w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, 80-309 Gdańsk;
   7. Zgłoszenia, które wpłyną lub zostaną złożone po wskazanym terminie, będą zwracane kandydatom bez otwierania;
   8. Postępowanie kwalifikacyjne może być zakończone bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny;
   9. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postepowania kwalifikacyjnego.