Wydanie V zatwierdzone uchwałą Zarządu Energa SA Nr 698/V/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku

„Grupa Kapitałowa ENERGA zarządzana przez Spółkę ENERGA SA, jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych
w Polsce. Jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję (przesył sieciami elektroenergetycznymi) oraz obrót energią elektryczną (sprzedaż do odbiorców hurtowych i końcowych), sprzedaż gazu i usługi oświetlenia, a także wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż ciepła. Grupa ENERGA jest wiodącym producentem energii ze źródeł wodnych i ma największy, spośród dużych grup energetycznych w Polsce, udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w łącznym wolumenie wytwarzanej i dystrybuowanej energii elektrycznej.

Główne Segmenty działalności Grupy to:

a) Segment Wytwarzania, który obejmuje aktywa wytwórcze o zainstalowanej mocy 1,37 GWe m.in. elektrownię systemową
w Ostrołęce, elektrociepłownie w Elblągu, Kaliszu, Żychlinie i Winnicy oraz ciepłownię w Wyszogrodzie, sieć kilkudziesięciu elektrowni wodnych w tym we Włocławku i Żydowie, a także farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W ramach segmentu zarządzane są również sieci ciepłownicze w Ostrołęce, Kaliszu i Żychlinie.

b) Segment Dystrybucji, który dysponuje na obszarze północnej i centralnej Polski 184 tysiącami kilometrów sieci elektroenergetycznych, którymi przesyła odbiorcom końcowym 21,5 TWh energii elektrycznej rocznie.

c) Segment Sprzedaży, który prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz obsługuje niemal 3 mln klientów zarówno indywidualnych jak
i biznesowych. Realizuje również usługi oświetlenia ulic, miast i obiektów infrastrukturalnych.

Misja Grupy „Rozwijamy się dostarczając najlepsze rozwiązania naszym klientom”, jest podstawą na której oparta jest strategia
i działania.

Wizją Grupy jest realizowanie w sposób zrównoważony celów akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną
i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Dbałość o zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczanie wpływu na środowisko, to podstawowe narzędzia utrzymania wiodącej pozycji wśród polskich przedsiębiorstw energetycznych. Do osiągnięcia tego celu  prowadzić mają działania organizacyjne
i inwestycyjne, a w szczególności:

a) w zakresie działalności wytwórczej:

-  modernizacje urządzeń w celu poprawy sprawności wytwarzania i efektywności energetycznej,

- racjonalne wykorzystanie OZE (farmy wiatrowe, fotowoltaika, biomasa, energetyka wodna) i źródeł niskoemisyjnych (bloki gazowo-parowe),

- racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, w tym także, w ramach przedsięwzięć celu publicznego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania zagrożeniom klęsk żywiołowych (m.in. budowa zapory i elektrowni na Wiśle),

- ograniczanie strat przesyłu ciepła.

b)  w zakresie działalności dystrybucyjnej:

- modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej w celu poprawy niezawodności dostaw i ograniczenia strat przesyłu,  w tym także realizacja przedsięwzięć poprawiających rozpływy energii w sieci i efektywne jej wykorzystanie,

- modernizacje i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej dla zapewnienia przyłączeń,

- wdrażanie inteligentnego opomiarowania i innych elementów sieci inteligentnych.

c) w zakresie działalności obrotu i sprzedaży:

 - w zakresie zarządzania relacjami z klientami, budowa infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej zdalny kontakt i wdrażanie nowych produktów usługowych,

- rozwój rozproszonych źródeł energii i wsparcie klientów jako wytwórców energii (prosumenci),

- wsparcie zarządzających infrastrukturą publiczną, w zakresie dostępu do innowacyjnych rozwiązań energetycznych (oświetlenie),

- zarządzanie popytem w celu racjonalnego korzystania z energii,

- zaangażowanie w działania na rzecz innowacyjnego pozyskiwania i magazynowania energii.

Energa SA deklaruje:

- zgodność w zakresie wymagań prawnych i zobowiązań wobec interesariuszy, dotyczących środowiska i energii,

- poszanowanie bioróżnorodności oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju,

- monitorowanie oddziaływań, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę efektów działalności środowiskowej oraz zarządzanie z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik,

- monitorowanie kluczowych zużyć energii i poprawę wyniku energetycznego, poprzez właściwą eksploatację infrastruktury, projekty inwestycyjne i modernizacyjne oraz zakup energooszczędnych produktów i usług,

- zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej i inicjatyw pro środowiskowych oraz działań poprawiających efektywność energetyczną.

Wszyscy pracownicy są świadomi prowadzonych działań oraz wymagań Polityki środowiskowej”