Cel i zakres stosowania strategii

  • Strategia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej Energa jest spójna ze "Strategią Grupy Energa na lata 2013-2020", a jej celem jest wsparcie, poprzez propagowanie i monitorowanie realizacji zamierzeń z obszaru CSR w Grupie Energa.
  • Strategia CSR obejmuje swym zakresem wszystkie Spółki Grupy Energa.

Strategia CSR jako rozszerzenie strategii biznesowej Grupy Energa

Strategia CSR zbudowana jest z dwóch poziomów strategicznych:
1) poziomu filarów biznesowych, uzupelniających cele określone w „Strategii Grupy Energa na lata 2013-2020";
2) poziomu filarów wspierających, obejmujących kwestie pracownicze i działania spoleczne podejmowane przez Grupę Energa oraz jej poszczególne Spółki.
Całość podejscia strategicznego spina parasol zarządzania działaniami firmy w sposob etyczny i odpowiedzialny.

Zarządzanie w sposób odpowiedzialny

s

Płaszczyzną łączącą wszystkie filary biznesowe i wspierające Strategię CSR jest zarządzanie oparte na założeniach etycznych oraz zobowiązaniach do transparentnosci i otwartości na dialog.
Cele zarządcze obejmują:

  1. wdrożenie kodeksu etycznego we wszystkich spółkach Grupy Energa,
  2. cykliczne raportowanie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
  3. dialog i zaangażowanie interesariuszy w ocenę dzialań i proces raportowania CSR Grupy Energa,
  4. uwzględnienie kwestii CSR w zarządzaniu łańcuchem dostaw

DEFINICJE, TERMINOLOGIA I INFORMACJE DODATKOWE
Strategia CSR/CSR Strategia zrownowazonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitalowej Energa
Strategia Grupy Energa
na lata 2013-2020
przyjęta Uchwatą Nr 46/111/2013 Rady Nadzorczej ENERGA SA  z dnia 17 czerwca 2013 roku
Grupa Energa/Grupa Kapitalowa ENERGA grupa kapitalowa tworzona przez Energa SA oraz spolki w stosunku do ktorych Energa SA posiada status spolki dominującej.