Wersja do druku

Dla otoczenia

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to dla Grupy Energa sposób na realizację celów biznesowych i misji „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”. Dbamy o zachowanie odpowiednich proporcji między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich interesariuszy.

Wierzymy, że strategiczne zarządzanie odpowiedzialnością przedsiębiorstwa pozwala na osiągnięcie długofalowych korzyści. Dlatego też zdecydowaliśmy się na powiązanie strategii zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową firmy i wyznaczenie długoterminowych celów. Dzięki temu możemy ocenić, na ile podjęte działania przynoszą oczekiwane rezultaty, jakie obszary wymagają szczególnej uwagi oraz na ile działania CSR wspierają ogólne cele rozwoju przedsiębiorstwa.

Bycie transparentnym zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym stanowi wartość dodaną nie tylko dla inwestorów, ale dla wszystkich interesariuszy naszej firmy, stąd zarówno inwestycja w realizację strategii CSR, jak i regularne raportowanie danych pozafinansowych, które prezentują wpływ naszych działań na otoczenie są dla nas bardzo istotne.

Kwestie pozafinansowe raportujemy w oparciu o międzynarodowe wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).

Od 2010 roku opublikowaliśmy już  pięć raportów społecznej odpowiedzialności biznesu naszej Grupy, w których opisaliśmy nasze działania społeczne.

 

Raport CSR 2016 - PDF          

 

Piąty Raport CSR za rok 2015 opisuje skalę i charakter aktywności wszystkich spółek Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz relacje z kluczowymi interesariuszami Grupy. Nowością w raporcie jest prezentacja wpływu podejmowanych przez Grupę działań na otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarkę. Ocena następstw, zarówno tych bezpośrednich wynikających z działalności Grupy Energa, jak i pośrednich będących efektem  relacji z klientami, pracownikami, podmiotami z łańcucha dostaw oraz pozostałymi interesariuszami, pozwoliła Grupie uzyskać jaśniejszy obraz prowadzonych przez nią działań  z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W proces raportowania tradycyjnie już zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy oraz interesariusze zewnętrzni

Czwarty Raport CSR za rok 2014 przygotowany został w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative G.4 na tzw. poziomie CORE (z uwzględnieniem wskaźników wchodzących w skład suplementu dla podmiotów z sektora energetycznego). Przy pracy nad tym dokumentem wykorzystaliśmy wewnętrzne systemy gromadzenia informacji oraz specjalnie zbudowane narzędzie informatyczne do prezentacji wskaźników opisujących niefinansowe wyniki Grupy.

Raport „Nasza odpowiedzialność 2013”  został nagrodzony przez jury dziennikarskie w ósmej edycji konkursu „Raporty społeczne”. Dziennikarze docenili strukturę i sposób prezentowania informacji w opracowaniu opisującym w jaki sposób Grupa łączy rozwój biznesowy z interesami swojego otoczenia. Raport  "Nasza odpowiedzialność 2012" - otrzymał nagrodę Brązowe Szpalty 2014  za interesującą formę szaty graficznej oraz nagrodę główną, jako projekt jednorazowy w konkursie Biuletynów Firmowych Agape.

Postrzegamy swoją działalność biznesową, otoczenie społeczne, środowisko i naturę jako spójną całość. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnych,  głównie na obszarach, na których znajduje się nasza infrastruktura przesyłowa i wytwórcza – tam bowiem żyje większość naszych interesariuszy. Angażujemy się w sprawy dla nich najważniejsze. Stwarzamy warunki do intensywnego rozwoju inwestycji, sprzyjamy przedsiębiorczości, ale przede wszystkim jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności lokalnych.

Nasze prospołeczne aktywności spaja od 2008 roku kompleksowy program realizowany pod nazwą „Energa dla Ciebie”. Koncentrujemy się w nim na kluczowych obszarach, zgodnych z ważnymi dla nas i dla lokalnych społeczności wartościami: człowiek, radość życia, edukacja, środowisko, ekologia, bezpieczeństwo oraz przyszłość dzieci. Powołaliśmy i w sposób ciągły prowadzimy projekty:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy świadomość, że energia jest produktem niezbędnym do codziennego funkcjonowania każdego człowieka, firmy czy instytucji. Równocześnie doskonale wiemy, że proces jej wytwarzania nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne dlatego  konsekwentnie realizujemy  strategię poprzez ograniczanie wpływu na środowisko naturalne  m. in. dzięki rozwojowi źródeł energii przyjaznych środowisku, w tym inwestycjom w odnawialne źródła energii oraz wsparciu efektywnego zużycia energii. Grupa wykorzystała w tym celu sprawdzone technologie, redukujące emisję gazów cieplarnianych w procesie wytwarzania i dystrybucji. Działania te pozwoliły na zachowanie pierwszego miejsca wśród największych koncernów energetycznych w Polsce pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej z OZE w energii wytworzonej ogółem.

W uznaniu zasług za ekologiczne rozwiązania w maju 2012 roku Energa otrzymała nagrodę prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka.

W 2017 roku, w ramach wdrażania systemu zapewnienia zgodności (compliance),  przyjęliśmy do stosowania aktualny Kodeks Etyki Grupy Energa, który definiuje istotne dla Grupy wartości etyczne i zasady postępowania.

Ponadto wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z Rozporządzeniem EMAS - Polityka Środowiskowa Grupy Energa (The Energa Group’s Environmental Policy)  Dokument określa ogólne kierunki naszego rozwoju w odniesieniu do działalności środowiskowej. Zobowiązuje nas do utrzymania zgodności ze wszystkimi wymaganiami prawnymi, ciągłej poprawy efektów działalności i ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. Stwarza ramy organizacji, funkcjonowania oraz wyznaczenia celów i zadań środowiskowych. Ochrona środowiska  stanowi również jeden z  filarów z przyjętej w 2014 roku Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu (Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Strategy Of The Energa Group). Strategia ta jest spójna ze „Strategią Grupy Energa na lata 2013-2020”, a jej celem jest wsparcie, poprzez propagowanie i monitorowanie realizacji zamierzeń z obszaru CSR w Grupie Energa. Bureau Veritas Certification organizacja zajmująca się audytem i certyfikacją systemów zarządzania, potwierdziła, że wprowadzony i stosowany w Grupie Energa System Zarządzania Środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001:2004.

Energa SA  15 września 2014 roku przystąpiła do ONZ-towskiej inicjatywy Global Compact, zobowiązując się tym samym do przestrzegania dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji

Za wyróżniającą się działalność CSR w 2015 oraz 2016 roku otrzymaliśmy Złoty Listek CSR POLITYKI.

Jesteśmy jednym z największych pracodawców na Pomorzu. Na koniec 2014 roku Grupa ENERGA zatrudniała około 8,5 tys. pracowników. Dbamy o to, by nasze miejsca pracy były bezpieczne i przyjazne – wolne od dyskryminacji, promujące różnorodność i by umożliwiały godzenie ról zawodowych i prywatnych. Dokładamy wszelkich starań, by poprzez dobrą komunikację i dialog angażować pracowników w proces zarządzania firmą. Dużą wagę przywiązujemy do budowania poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy zarówno wśród pracowników, jak i dostawców.Troska o naszych pracowników i działania jakie podejmujemy w tym obszarze zostały docenione przez środowisko i zaowocowały przyznaniem Enerdze tytułu Solidnego Pracodawcy 2012.

Energa znalazła się również w gronie odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych, a jej akcje zostały włączone w skład prestiżowego Respect Index Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Osobą odpowiedzialną za działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Grupie Energa jest Jacek Szubstarski Jacek.Szubstarski@energa.pl

Pobierz

Pomóż nam udoskonalić nowy serwis Grupy ENERGI i zgłoś swoją opinię!

Panel opinii o serwisie służy przekazywaniu uwag do serwisu.
Na opinie nie odpowiadamy.
Aby skontaktować się z nami w innej sprawie wypełnij formularz kontaktowy.