Jacek Kościelniak

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W Zarządzie Energa S.A. od 17.01.2017. Sprawuje nadzór funkcjonalny nad następującymi obszarami działalności spółki ENERGA SA: planowanie i analizy finansowe, sprawozdawczość finansowa i konsolidacja, polityka finansowa, zarządzanie ryzykiem finansowym Grupy, kontrolling biznesowy, wynagradzanie członków organów spółek Grupy ENERGA, relacje inwestorskie, relacje z interesariuszami.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Ekspert z zakresu finansów i rachunkowości. Audytor. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. Pracował również w Grupie Roboczej EUROSTAT, której zadaniem było przygotowanie i opracowanie Europejskich Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Poseł na Sejm V Kadencji, w tym czasie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. W okresie styczeń – listopad 2007 roku był Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007-2011 był Wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Współautor publikacji na temat audytu śledczego i kontroli państwowej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Kościelniak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENERGA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Jacek Kościelniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.