Marta Marchewicz

Członek Rady Nadzorczej

Marta Marchewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu kształtowania polityki compliance, w tym strategii odpowiedzialnego i skutecznego kierowania procesem decyzyjnym w organizacji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym i paliwowym, w tym w zakresie nadzoru korporacyjnego i koordynowania procesów zarządczych w spółkach z sektora publicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze nadzoru właścicielskiego, prawa korporacyjnego oraz projektów inwestycyjnych i procesów synergii przedsiębiorstw.

W latach 2018-2019 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej, a kolejno Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki ANWIL S.A., w 2020 roku zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki RUCH S.A. pełniąc funkcję Sekretarza Rady. W październiku 2019 roku została powołana do Rady Nadzorczej ORLEN Południe S.A.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej PKN ORLEN, które sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej ORLEN, w tym prowadzi nadzór formalno-prawny oraz odpowiada za koordynację działań mających na celu optymalizację struktury właścicielskiej.

Pani Marta Marchewicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.