Technik ds. nadzoru inwestycji Sierpc

15-07-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Teren działania Rejonu Dystrybucji Sierpc z miejscem rozpoczynania pracy w Sierpcu


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie średnie lub wyższe o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • Uprawnienia E i D w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – powyżej 1kV
 • Znajomość systemów elektroenergetycznych WN, SN i nn
 • Praktyczną wiedzę z zamówień publicznych w zakresie procedur, opisu przedmiotu zamówienia oraz szacowania wartości robót budowlanych
 • Umiejętność kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane i pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, prawo zamówień publicznych, KPA, prawo energetyczne oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość programów do kosztorysowania, Pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • Umiejętność samodzielnego, twórczego rozwiązywania problemów z obszaru realizacji inwestycji
 • Samodzielność i dynamizm w działaniu

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Udział w odbiorach zadań inwestycyjnych.
 • Reprezentowanie Inwestora na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zawartą umową, w tym również kontrola jakości wykonywanych robót oraz udział w szacowaniu i wycenie szkód powstałych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
 • Samodzielnie prowadzenie zadań z obszaru zarządzania inwestycjami.
 • Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych, w tym nadzór i koordynacja zleconych prac projektowych oraz udział w procesie pozyskiwania praw do nieruchomości.
 • Udział w procesie oceny współpracy oraz stosowania przez wykonawców prac budowlanych obowiązujących standardów jakościowych i technicznych.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 22/7LP/2020

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia  15.07.2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock lub na adres e-mail:  alicja.dziegielewska@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: technik ds. nadzoru inwestcyji oraz podania nr rekrutacji: 22/7LP/2020

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • ​​Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
  • ​​​​art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 • ​Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.