Główny Inżynier ds. Urządzeń Specjalistycznych

19-12-2018

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA (CENTRALA)

Miejsce pracy:  GDAŃSK


Jeśli masz:  

 • wykształcenie wyższe – preferowane Elektrotechnika,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji, budowy i projektowania infrastruktury elektroenergetycznej,
 • wiedzę w zakresie przepisów Prawa Energetycznego, Prawa Budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie dotyczącym elektroenergetyki,
 • zaświadczenie kwalifikacyjne D b.o.n.,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • zdolności analityczne oraz umiejętności formułowania wniosków związanych z weryfikacją procedur i instrukcji funkcjonujących w obszarze zarządzania infrastrukturą specjalistyczną

a ponadto:

 • dobrze znasz pakiet Office
 • szybko się uczysz i chcesz rozwijać umiejętności zawodowe,
 • wykazujesz inicjatywę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania,
 • dobrze organizujesz swoją pracę,
 • potrafisz pracować w zespole.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych obowiązków będzie należało:

 • udział w opracowywaniu oraz nadzór nad realizacją zagregowanego w skali Spółki planu rzeczowego i kosztowego prac eksploatacyjnych i remontów pod kątem efektywności kosztowej i terminowości realizacji zadań,
 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu standardów technicznych urządzeń elektroenergetycznych w obszarze wyposażenia w automatykę zabezpieczeniową i sterowania, instrukcji eksploatacji obiektów i urządzeń elektroenergetycznych, w tym monitorowanie ich stosowania, oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
 • odpowiedzialność za realizację analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, w tym udział w definiowaniu oraz monitorowanie KPI w zakresie niezawodności sieci,
 • udział w opracowywaniu koncepcji rozwoju sieci WN i SN,
 • udział w procesie uzgodnień wytycznych projektowych, koncepcji technicznych oraz dokumentacji projektowych dotyczących budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych głównie w zakresie infrastruktury specjalistycznej w stacjach 110/15 kV,
 • przygotowywanie wymagań technicznych do centralnych zamówień na materiały oraz urządzenia elektroenergetyczne, w tym udział w pracach komisji przetargowych.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji nr rekrutacji 19/ME/2018 przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV w terminie do dnia 19.12.2018roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres e-mail:
Monika.Ewertowska@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 19/ME/2018.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk”.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl
 4. lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Spółką Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  1. Podmioty dostarczające korespondencję,
  2. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 1. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda
  na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, ich usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 2. W procesie rekrutacji dochodzić może do profilowania w zakresie przetwarzania danych. Konsekwencją profilowania będzie uzyskać informacji o dopasowaniu kandydata na stanowisko, którego rekrutacja dotyczy.
  Nie wyrażenie zgody na profilowanie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji.
 3. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. wyrażenia sprzeciwu na proces profilowania,
  5. przenoszenia danych,
  6. cofnięcia zgód,
  7. usunięcia danych.Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
  8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
   przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.