Elektromonter Maszyn i Aparatów Elektrycznych

02-06-2019

Pracodawca:  Energa Operator SA, Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Praca na obszarze działania Oddziału; Miejsce stawiania się do pracy – Toruń


Jeśli masz:  

 • wykształcenie średnie techniczne - wskazany kierunek elektryczny/elektroniczny
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” do 1kV
 • ogólną znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • prawa Jazdy kat. B

a ponadto:

 • jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych
 • akceptujesz możliwość pracy w godzinach nadliczbowych
 • nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, w terenie i na wysokości powyżej 3m
 • potrafisz efektywnie organizować własną pracę, posiadasz umiejętność pracy zespołowej
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą
 • jesteś pozytywnie nastawiony do pracy, otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności i uprawnień.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Mile widziane:  

 • prawo Jazdy kat. C i E.
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” bez ograniczenia wysokości napięcia.
 • uprawnienia kategorii II S oraz II Ż.*) W przypadku osób aplikujących bezpośrednio po szkole Pracodawca dopuszcza możliwość ukończenia szkoleń w trakcie zatrudnienia celem zdobycia wymienionych uprawnień i/lub kompetencji.

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizacja prac eksploatacyjnych, remontowych i interwencyjnych (konserwacja, przeglądy, naprawy i modernizacja ) oraz utrzymywanie gotowości i bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne, w zakresie urządzeń i aparatury pierwotnej obiektów elektroenergetycznych (urządzeń i aparatury rozdzielni WN, SN oraz transformatorów), zgodnie z zleceniami oraz obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i standardami oraz rocznymi planami operacyjnymi.
 • Usuwanie awarii w zakresie urządzeń i aparatury rozdzielni WN, SN, instalacji sprężonego powietrza oraz transformatorów.
 • Realizacja zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej w odniesieniu do urządzeń i aparatury rozdzielni WN, SN.  
 • Prowadzenie laboratorium stacjonarnego i przewoźnego z zakresu badań aparatury pierwotnej (wyłączniki, przekładniki, transformatory), diagnostyki (lokalizacji uszkodzeń) kabli elektroenergetycznych SN i WN, sprzętu elektroizolacyjnego oraz pomiarów termowizyjnych. W tym wykonywanie pomiarów jakości energii elektrycznej w obwodach nN.
 • Prowadzenie gospodarki oleju elektroizolacyjnego, w tym realizacja badań chemicznych oleju.
 • Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac i przygotowanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami dla realizacji prac.
 • Jednoosobowe oględziny urządzeń energetycznych.
 • Prowadzenie warsztatu mechanicznego w zakresie remontów i napraw maszyn i urządzeń.
 • Prowadzenie warsztatu transformatorowego w zakresie remontów i napraw małych i średnich transformatorów rozdzielczych oraz złomowania transformatorów.
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.
       

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji o sygnaturze: LP21w/XII/2018".

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie, podanych przeze mnie, danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń przez okres do 3 miesięcy po zakończeniu bieżącego procesu naboru".

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny, do dnia 02.06.2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: mariola.michalska-tretyn@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP21w/XII/2018.

DOŁĄCZ DO NAS

Uprzejmie informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administrator Twoich danych osobowych (ADO) jest ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1,2).
 4. Dane osobowe, wskazane w art. 22Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 7. Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.
  Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.                                                                          
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.