Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych

25-01-2019

Pracodawca:  Energa Wytwarzanie SA

Miejsce pracy:  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie


Ogłoszenie nr BL/R/03/2019

Oczekiwania wobec Kandydata

 • Bardzo dobra znajomość zagadnień oraz obowiązujących przepisów z zakresu:
  • prawa pracy,
  • ubezpieczeń społecznych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • ochronie danych osobowych,
  • związkach zawodowych,
  • rozliczaniu czasu pracy,
  • prowadzeniu akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji kadrowej,
  • ZFŚS,
  • pracowniczych programach emerytalnych oraz pracowniczych planach kapitałowych,
  • świadczeniach emerytalnych.
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń z wszystkimi jego elementami: z umowy o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich.
 • Umiejętność sporządzania analiz kadrowo-płacowych.
 • Znajomość programów: Word, Power point, Outlook, Excel – zaawansowana.
 • Umiejętność sporządzania – opracowywania procedur, regulacji kadrowo-płacowych, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Umiejętność sporządzania budżetów wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, szkoleń oraz pozostałych kosztów z nimi związanych.
 • Umiejętność planowania i rozliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Umiejętność sporządzania świadectw pracy, świadectw wykonywania pracy w warunkach szkodliwych, RP-7.
 • Znajomość zagadnień związanych ze sprawozdawczością do GUS.
 • Znajomość podstaw tworzenia rezerw aktuarialnych.
 • Znajomość zagadnień związanych z PFRON, GUS.
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne.
 • Samodzielność, dokładność, staranność, komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat B.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych: umów o pracę, świadectw pracy, informacji do umowy o pracę, umów zleceń, RP-7, zaświadczeń.
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy.
 • Przygotowanie raportów zbiorczych na potrzeby zarządu oraz podmiotów z grupy Energa.
 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników.
 • Zakładanie, prowadzenie dokumentacji osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia oraz umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie raportów z danymi na potrzeby ZUS, US, PFRON, GUS.
 • Weryfikowanie i aktualizowanie danych dotyczących badań lekarskich i szkoleń BHP.
 • Wykonywanie czynności biurowych.
 • Udział w opracowywaniu i realizacji strategii personalnej.
 • Planowanie i realizacja budżetów: wynagrodzeń, systemów motywacyjnych, szkoleń oraz kosztów realizacji innych narzędzi i systemów zarządzania personelem.
 • Udział w planowaniu, koordynacji i realizacji szkoleń pracowników.
 • Udział w organizacji i koordynacji procesu rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej na wolne stanowiska pracy.
 • Prowadzenie analiz, sprawozdawczości oraz raportowania w zakresie kadr i płac.
 • Wprowadzanie i weryfikacja ewidencji czasu pracy.
 • Raportowanie danych do CSR, SIK.
 • Udział w sporządzaniu planów urlopowych, weryfikacja danych.
 • Udzielanie pomocy pracownikom w zakresie spraw pracowniczych.
 • Udział w organizacji i kontroli procesu pracy i rozwiązywanie pojawiających się problemów.
 • Udział w opracowywaniu procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez emerytów, rencistów, osoby przebywające na świadczeniu przedemerytalnym – w związku z wypłatą ekwiwalentu za energię elektryczną.
 • Udział w prowadzeniu spraw dotyczących organizacji staży i praktyk w spółce – współpraca z uczelniami i innymi instytucjami wspierającymi rynek pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę - w stabilnej firmie posiadającej długoterminową strategię w obszarze energetyki;
 • ciekawe świadczenia dodatkowe;
 • rozwój kompetencji związanych z pracą na w/w stanowisku;
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Wytwarzanie SA w Biurze Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego, prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (w języku polskim) w terminie do dnia 25.01.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa Wytwarzanie SA w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: joanna.jedrusiak@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie maila i listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych  i BL/R/03/2019.

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.

 • Nasze dane kontaktowe to: ew@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
 • Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472 w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:                                 

……………………………………………

      Data i czytelny podpis