Asystent Projektanta (linie elektroenergetyczne SN)

10-02-2019

Pracodawca:  ENERGA Invest Sp. z o. o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Umowa o pracę

Numer referencyjny: 1/BE/Invest/2019/AP/SN

Zakres obowiązków:

 • Opracowywanie koncepcji, studiów wykonalności, projektów budowlanych i wykonawczych linii elektroenergetycznych SN
 • Prowadzenie i koordynacja uzgodnień z organami administracji publicznej i gestorami sieci, nadzorowanie poprawności procesu uzyskiwania wszelkich pozwoleń i decyzji
 • Pozyskiwanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane
 • Opracowanie oraz kontrola harmonogramu i budżetu projektu
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej
 • Współpraca z inwestorem i podwykonawcami
 • Współpraca z Zespołem Projektowym
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe w obszarze elektrotechniki /elektroenergetyki
 • Podstawowa znajomość prawa budowlanego, energetycznego, norm, przepisów oraz praktyczna wiedza na temat procesu formalno-prawnego w uzyskiwaniu zgód i decyzji administracyjnych
 • Znajomość programu AutoCAD w stopniu podstawowym
 • Samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole
 • Ubezpieczenie medyczne
 • Kartę MultiSport

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie szczegółowego CV na adres: invest.rekrutacje@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego 1/BE/Invest/2019/AP/SN. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o.
 • Nasze dane kontaktowe to: invest@energa.pl, adres korespondencyjny: Olivia Business Centre - Olivia Tower
 1. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.invest@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji. Zakres danych niezbędnych dla uczestnictwa w procesie rekrutacji określa art. 221 Kodeksu Pracy.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa S.A.
 3. Podmioty dostarczające korespondencję,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 5. Podmioty świadczące usługi obsługi i serwisu urządzeń informatycznych ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

ZGODY:

 • Informujemy, że poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe oraz, że mogą zostać wycofane w dowolnym momencie.
 • (1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA Invest Sp. z o.o.”

ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.