Inspektor Nadzoru

24-02-2019

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Gdańsku

Miejsce pracy:  Gdańsk


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o kierunku elektrycznym.
 • Praktyczną znajomość procesu budowlanego.
 • Umiejętność czytania i weryfikowania projektów budowlanych oraz budowlano-wykonawczych.
 • Zdolność kosztorysowania.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru zarządzania inwestycjami.
 • Wiedzę dotyczącąe aktów prawnych stosowanych przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności Prawa Budowlanego.
 • Znajomość aplikacji pakietu MS Office.
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu analiz ekonomicznych efektywności inwestycji.

I dodatkowo posiadasz:

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia kwalifikacyjne E i D, bez ograniczenia wysokości napięcia.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego, realizowanych zadań inwestycyjnych oraz udział w odbiorach zadań inwestycyjnych.
 • Współpraca z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej, w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w Oddziale.
 • Weryfikacja kosztorysów.
 • Rozliczanie projektów inwestycyjnych realizowanych w Oddziale, w tym kontrola i zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych, dokumentów OT.
 • Prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT.
 • Archiwizacja dokumentów w ramach prowadzonych inwestycji.
 • Sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych oraz budowlano-wykonawczych.
 • Udział w odbiorach końcowych oraz przygotowaniu i przekazaniu kompletu powykonawczej dokumentacji technicznej oraz prawnej.
 • Analiza i akceptowanie faktur dotyczących realizowanych zadań, w aspekcie zgodności ze stanem faktycznym i zawartą umową.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie naboru przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
nr 12/3LP/2019 ”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny do dnia 24 lutego 2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem
w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 (kancelaria lub pokój nr 12)
lub na adres e-mail: anna.kowalczuk@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 12/3LP/2019.

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1, 2).
 4. Dane osobowe, wskazane w art. 22Kodeksu pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, natomiast pozostałe dane, na podstawie zgody, w celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz, w tym w kolejnych rekrutacjach.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, Spółki Grupy Energa na podstawie wewnętrznych umów, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 7. Usunięcie danych osobowych nastąpi po zakończeniu procesu naboru, z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których ADO ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska.

Jeżeli zostały udzielone odrębne zgody na dalsze wykorzystanie danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie danych nastąpi po ustaniu okresów, na które te zgody zostały udzielone lub do czasu wycofania zgody w zależności od tego, które zdarzenie będzie miało miejsce wcześniej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia zgód, usunięcia danych osobowych.
 2. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 1, 2).
 1. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.