Inżynier ds. Linii Elektroenergetycznych

08-09-2019

Pracodawca:  Energa-Operator SA, Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Toruń


Jeśli masz:  

 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewne
 • świadectwo kwalifikacyjne E i D b.o.n - w przypadku braku, konieczność uzyskania w pierwszym roku pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office
 • znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie elektroenergetyki.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • opracowanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych dla sieci na wszystkich poziomach napięć oraz kontrola ich realizacji
 • udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci elektroenergetycznych
 • zarządzanie pracami realizowanymi na sieci WN ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej
 • prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania sieci WN, w tym m.in. analiza awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji sieci na poziomie Oddziału
 • przygotowanie wniosków dotyczących zamówień materiałów i urządzeń na potrzeby realizacji prac remontowych i eksploatacyjnych
 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z parametrami sieci oraz jakością energii elektrycznej.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji przez ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, Nr ref.: LP29/VI/2019".

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i list motywacyjny do dnia 08.09.2019 roku, do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: Justyna.Gerc@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP33/VIII/2019.

DOŁĄCZ DO NAS

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
  2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
  3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
  4. ​​Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
   • ​​​​art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
   • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
  6. ​Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 ​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
  7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   • Uprawnione organy publiczne,
   • Podmioty dostarczające korespondencję,
   • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
   • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  9. Informujemy o przysługującym prawie do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
  11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGODA:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP33/VIII/2019”.