Główny specjalista ds. polityki rachunkowości

14-06-2019

Pracodawca:  Energa Wytwarzanie SA

Miejsce pracy:  Pruszcz Gdański, woj. pomorskie


Ogłoszenie nr BL/R/20/2019

Rekrutacja: zewnętrzna i wewnętrzna


Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wyksztalcenie wyższe z zakresu podatków, finansów, ekonomii, prawa,
 • Znajomość zagadnień z zakresu podatków i rachunkowości,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie z zakresu podatków i rachunkowości,
 • Praktyczna wiedza z zakresu stosowania przepisów podatkowych i rachunkowych oraz umiejętność ich interpretacji,
 • Komunikatywność, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość programu Xpertis, będzie dodatkowym atutem.

Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • Kontrola kwalifikacji zagadnień gospodarczych oraz dokumentacji pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • Identyfikacja i raportowanie schematów podatkowych,
 • Analiza i opiniowanie regulaminów i aktów wewnętrznych pod kątem podatkowym i rachunkowym,
 • Monitorowanie zmian w przepisach podatkowych oraz rachunkowych i bieżąca współpraca z innymi komórkami merytorycznymi w zakresie wdrażania zmian,
 • Nadzór nad zgodnością Polityki Podatkowej z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi Grupy Energa z uwzględnieniem potrzeb Spółek,
 • Koordynacja procesów pomiędzy Spółką a Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 • Usprawnianie procesu raportowania i zamykania okresów rozrachunkowych,
 • Weryfikacja oraz nadzór, nad jakością danych w systemie księgowym,
 • Planowanie i procesowanie tworzenia narzędzi i procedur kontroli wewnętrznej,
 • Współpraca z audytorami podczas badania sprawozdania finansowego,
 • Uczestnictwo w zespołach projektowych odpowiadających za realizację celów Spółki.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowa o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą w Energa Wytwarzanie SA w Departamencie Finansów/Wydział Polityki Rachunkowości prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (w języku polskim) w terminie do dnia 14.06.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa Wytwarzanie SA w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 42 A lub na adres e-mail: ew.rekrutacje@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie maila i listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Główny specjalista ds. polityki rachunkowości BL/R/20/2019

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.

 • Nasze dane kontaktowe to: ew@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
 • Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk al. Grunwaldzka 472 w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:                                  

……………………………………………

  Data i czytelny podpis