Referent ds. Zarządzania Inwestycjami (umowa na zastępstwo)

30-08-2019

Pracodawca:  Energa - Operator SA, Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy:  Kalisz


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektroenergetycznym lub jesteś studentem kierunku elektroenergetyka lub pokrewnego
 • Podstawową znajomość aktów prawnych stosowanych przy realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności Prawa Budowlanego
 • Znajomość obsługi programów Pakietu MS Office 


a ponadto

 • Potrafisz współpracować w zespole
 • Jesteś komunikatywny/a
 • Dokładność i systematyczność to Twoje mocne strony

Mile nas zaskoczysz jeśli

 • Znasz Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz zasady kosztorysowania prac budowlanych

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Przygotowanie i archiwizacja dokumentacji w zakresie powierzonych zadań
 • Przygotowywanie standardowych analiz i raportów, informacji oraz sprawozdań
 • Realizacja projektów inwestycyjnych Oddziału zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami procesu inwestycyjnego oraz polityką inwestycyjną Spółki
 • Nadzór i koordynacja zleconych prac projektowych
 • Współpraca z gestorami infrastruktury oraz terenowymi organami administracji państwowej w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr   23/4LP/2019  ”.

 
Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.


Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 30.08.2019 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, 62-800 Kalisz, al. Wolności 8, lub na adres e-mail: Krystyna.Kulon@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 23/4LP/2019

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA  Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.