Główny Specjalisty ds. Kadr i Płac w Wydziale Kadr i Organizacji

01-08-2019

Pracodawca:  Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu

Miejsce pracy:  Elbląg


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego - ewentualnie średniego – w kierunku prawo, administracja, finanse lub pokrewnym,
 • praktycznej znajomości przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomości programów kadrowo-płacowych,
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • otwartości na szybkie podnoszenie kwalifikacji,
 • umiejętności samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole,
 • predyspozycji lidera zespołu,

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie naboru pracowników według obowiązujących w spółce procedur oraz wszelkich związanych z tym procesem spraw,
 • kontrola wykorzystania czasu pracy, zwolnień lekarskich i kontrola sporządzanych harmonogramów pracy,
 • prowadzenie ewidencji stanów zatrudnienia i bieżąca ich analiza,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie ewidencji wszelkich szkoleń pracowniczych,
 • sporządzanie wszelkich raportów i sprawozdań na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON,
 • nadzór nad obszarem kadrowo-płacowym, w tym w szczególności nad:
  • ewidencjonowaniem wykorzystania czasu pracy,
  • obsługą pracowników w zakresie spraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych, świadectw pracy itp.,
  • przygotowywaniem wszelkiej dokumentacji kadrowo-płacowej i emerytalno-rentowej w zakresie wynagrodzeń,
  • obliczaniem wynagrodzeń i przekazywaniem składek ZUS,
  • obliczaniem i przekazywaniem urzędom skarbowym podatków i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzaniem i przekazywaniem wszelkich koniecznych informacji do US, ZUS itp.,
 • nadzór nad tworzeniem, gromadzeniem, kompletowaniem i archiwizowaniem wszelkiej dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

Charakter pracy:

 • Podstawowy czas pracy w godzinach 6:45 – 14:45

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Kadr i Płac w Wydziale Kadr i Organizacji prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w nieprzekraczalnym terminie do dnia  01 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: rekrutacja.kogeneracja@energa.pl lub osobiście do Wydziału Kadr i Organizacji  w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. - ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg ( Mały Biurowiec – pokój Nr 7 ).

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja i numeru rekrutacji – 13/EKO/2019

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zakończenia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.


Uprzejmie Państwa informujemy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, przy ul. Elektrycznej 20A (kod pocztowy: 82-300), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000207049, posiadająca NIP: 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał  zakładowy: 400.989.000 zł,
 • Nasze dane kontaktowe to: kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny:  ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-kogeneracja@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
 • Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
  7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia, orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest wyrażenie zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy.

 

 • Aplikacje, które, będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.
 • Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.