Z-ca Dyrektora Departamentu Produkcji

31-07-2019

Pracodawca:  ENERGA Wytwarzanie SA

Miejsce pracy:  Pruszcz Gdański, woj. Pomorskie


Ogłoszenie nr BL/R/26/2019

Oczekiwania wobec Kandydata:

 • wykształcenie wyższe - profil techniczny lub ekonomiczny;
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • 5-letnie doświadczenie w branży energetycznej;
 • praktyczna znajomość stosowania prawa energetycznego i handlu emisjami (URE, UC, KASHUE, ARE);
 • bardzo dobra znajomość regulacji dotyczących obrotu energią elektryczną, usług systemowych i praw majątkowych – zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej;
 • wiedza w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 • umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia oraz otwartość na zmiany;
 • prawo jazdy kategorii B.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • zarządzanie ruchem źródeł OZE i monitoringiem pozostałych źródeł wytwórczych w Linii Biznesowej Wytwarzanie;
 • nadzór nad planowaniem produkcji energii elektrycznej;
 • nadzór nad prowadzeniem procesu sprzedaży produkcji podstawowej – energii elektrycznej, usług systemowych
  i praw majątkowych;
 • zarządzanie procesem pozyskiwania praw majątkowych dla źródeł OZE;
 • współpraca z instytucjami sprawującymi nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki w zakresie gospodarki energetycznej i realizacji prawa energetycznego i handlu emisjami;
 • prowadzenie negocjacji umów sprzedażowych, dystrybucyjnych, przesyłowych;
 • nadzór nad obsługą elektrowni realizowaną przez podmioty zewnętrzne;
 • wypełnianie obowiązków wynikających z prawa pracy.

Oferujemy:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane pracą w ENERGA Wytwarzanie SA w Departamencie Produkcji, prosimy o przesłanie CV i Listu motywacyjnego (w języku polskim) w terminie do dnia 31.07.2019r.  na adres e-mail: ew.rekrutacje@energa.pl

Prosimy o podanie w temacie maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja Z-ca Dyrektora Departamentu Produkcji lub nr ogłoszenia BL/R/26/2019.

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Obowiązek informacyjny REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Wytwarzanie SA, 80-309 Gdańsk Grunwaldzka 472.
 • Nasze dane kontaktowe to: ew@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Wytwarzanie S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

………………………………………………………………

    Data i czytelny podpis