Elektromonter

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Olsztyn


Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia zawodowego lub średniego o kierunku elektrycznym
 • posiadania prawa jazdy kategorii „B”
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości
 • dokładności, sumienności, samodzielność
 • umiejętności pracy zespołowej
 • chęci kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach energetycznych
 • posiadania świadectwa kwalifikacyjnego „E”
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, C, C+E
 • doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach energetycznych
 • dysponowanie uprawnieniami do obsługi podestów ruchomych i/lub żurawi samojezdnych
 • posiadanie uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego


Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.


Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny do dnia 06.09.2019 roku, do Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk lub na adres e-mail: Jacek.Zabiegly@energa.pl, z zaznaczeniem lokalizacji miejsca pracy oraz stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w procesie rekrutacji nr. EOPWE/8-1AO/2019 przez: Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne z siedzibą w Słupsku, 76 – 200 przy ul. Grunwaldzkiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113886 NIP: 839-17-27-979, o kapitale zakładowym 795.000,00 złotych.

2)      Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, telefon           59 841 68 50

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.enbud@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO          (pkt 2).

4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

6)        Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7)        Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. a) Uprawnione organy publiczne,
 2. b) Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)        Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)        Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10)     Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11)     Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.