Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino

Pracodawca:  Energa OZE SA

Miejsce pracy:  FW Karścino pow. białogardzki , 78 -230 Karlino


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmujaca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Serwisant  ds. Farmy Wiatrowej Karścino, Ogłoszenie: BL/R/25/2019

Spółka: Energa OZE SA

Miejsce pracy: FW Karścino  pow. białogardzki , 78 -230 Karlino

Oczekiwania wobec kandydata:

 • doświadczenie (minimum 2 lata) w zakresie wykonywania samodzielnych działań serwisowych na turbinach wiatrowych równych lub powyżej 1,5 MW;
 • wykształcenie techniczne (wymagane i/lub mechanika, elektryka, elektroenergetyka lub inne kierunki pokrewne);
 • uprawnienia SEP (wymagane do 20kV) E gr.I;
 • uprawnienia UDT dla obsługi podestów i wciągników;
 • szkolenie GWO lub pokrewne w zakresie pierwszej pomocy, pracy na wysokości i p.poż;
 • zalecane doświadczenie przy czynnej obsłudze urządzeń elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia;
 • znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją urządzeń energetycznych, obsługą konserwacją i remontami maszyn i urządzeń, układami technologicznymi - elektrowni wiatrowych,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • prawo jazdy kat. B;
 • dyspozycyjność.

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 • prowadzenie prac serwisowych ( usuwanie przyczyn i skutków awarii) oraz przeglądów okresowych turbin wiatrowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, praca na wysokości powyżej 3 m;
 • koordynacja/współpraca z personelem nadzorującym pracę farmy wiatrowej;
 • koordynacja/nadzór nad przebiegiem działań serwisowych i innych działań eksploatacyjno-ruchowych przez firmy zewnętrzne;
 • dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów i inspekcji urządzeń technicznych;
 • ścisła współpraca z podwykonawcami i dostawcami;
 • sporządzanie raportów dotyczących zdarzeń zaistniałych na farmach.

Oferujemy:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Osoby zainteresowane pracą w ENERGA OZE SA w Departamencie Eksploatacji OZE/Wydział Elektrowni Wiatrowych i Fotowoltaicznych, prosimy o przesłanie CV  (w języku polskim) w terminie   do dnia 31.12.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w ENERGA OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: rekrutacje.oze@energa.pl Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  – Serwisant ds. Farmy Wiatrowej Karścino lub nr ogłoszenia BL/R/25/2019.

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00  zł (wpłaconym w całości).
 • Nasze dane kontaktowe to: oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa OZE S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

………………………………………………………………

       Data i czytelny podpis