Elektromonter Sieci

28-01-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Miejsce pracy:  Kołobrzeg


Jeśli posiadasz:  

 • wykształcenie średnie lub zawodowe elektryczne lub pokrewne,
 • znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 • brak przeciwskazań do prac na wysokości,
 • dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • Świadectwo  kwalifikacyjne kat. E b.o.n.,
 • Prawo jazdy kat B.


Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • realizowanie prac na sieci SN i nN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • realizowanie prac na sieci WN i stacjach WN/SN, stacjach SN/SN zgodnie z zakresem zleconych prac interwencyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,
 • bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w sieciach WN, SN i nN,
 • realizowanie zadań w zakresie pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej,
 • realizowanie zadań w zakresie pogotowia energetycznego,
 • pełnienie dyżuru pogotowia domowego,
 • identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki,
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  LP/02/KJK/I/2020”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 28 stycznia 2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie 75-950 Koszalin, ul. Morska 10 lub na adres e-mail: krystyna.jozwiak-kret@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/02/KJK/I/2020.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
  - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  - art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  - Uprawnione organy publiczne,
  - Podmioty dostarczające korespondencję,
  - Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  - Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji. 
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  - dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  - sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - przenoszenia danych,
  - wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na       podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.