Kwalifikowany Pracownik Ochrony Osób i Mienia dopuszczony do pełnienia służby z bronią (paralizator)

07-12-2019

Pracodawca:  Energa Ochrona Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Olsztyn


Termin składania CV: 07.12.2019

Energa Ochrona sp. z o.o.

Miejsce pracy: Olsztyn

Nr. Referencyjny ogłoszenia: EOCH/KPO20/2019/DUO

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Osoba  zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów Grupy ENERGA oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych z ochroną osób i mienia.

CZEGO OCZEKUJEMY:

 • ogólnej znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa P.poż. oraz BHP,
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
 • w przypadku aplikowania na stanowisko kwalifikowanego pracownika ochrony - wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • w przypadku aplikowania na stanowisko kwalifikowanego pracownika ochrony dopuszczonego do pełnienia służby z bronią – pozwolenie na broń obiektową.

 

OFERUJEMY:

 • umowa o pracę,
 • umundurowanie,
 • terminowe wypłaty,
 • ubezpieczenie medyczne,
 • ZFŚS.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.ochrona@energa.pl 

Prosimy o zamieszczenie na CV poniższych zgód dotyczących obowiązku informacyjnego:

ZGODY:

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk.”

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk,

w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji.”

 

Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;

Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny REKRUTACJA

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA OCHRONA Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk.

 • Nasze dane kontaktowe to: ochrona@energa.pl , ul. Morska 118c 81-225 Gdynia
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: :

iod.energa-ochrona@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli je wyrazisz.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, zajmujące się obsługą Infolinii oraz dochodzeniem i windykacją należności,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  7. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
  8. Podmioty świadczące usługi informatyczne.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail: ochrona@energa.pl lub z IOD (pkt 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 • Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

 

Wyrażone zgody mogą być w każdym momencie cofnięte.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.