Specjalista ds. bhp i ppoż

Pracodawca:  Energa OZE SA

Miejsce pracy:  Straszyn, woj. pomorskie


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmujaca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Specjalista ds. bhp i ppoż

 

Spółka: Energa OZE SA, Miejsce pracy: Straszyn, woj. pomorskie, Ogłoszenie: BL/R/34/2019


Jeśli posiadasz:

 • kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
  w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704 ze zmianami);
 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wykształcenie inne niż wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i studia podyplomowe
  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykształcenie/doświadczenie zawodowe: elektryk/energetyk (mile widziane);
 • minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku o ww. kwalifikacjach.
 • umiejętność prowadzenia rozmów z inwestorami, inspektorami nadzoru, podwykonawcami;
 • uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie dozoru w grupie I ( mile widziane w grupie II i kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji grupa I i II);
 • prawo jazdy kat. B;
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej (mile widziane);
 • znajomość zagadnień związanych z: budową i eksploatacją urządzeń energetycznych, obsługą konserwacją
  i remontami maszyn i urządzeń;
 • użytkową znajomość przepisów: prawa energetycznego, budowlanego, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych;
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości powyżej 3 m,

a ponadto jesteś:

 • mobilny (praca w delegacji)
 • dyspozycyjny

 

Zgłoś się do nas! Ta praca jest dla Ciebie!

Jako Specjalista ds. bhp i ppoż będziesz uczestniczył/a m.in. w:

 • kontroli bhp i organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych na obiektach energetycznych Spółki, brygad własnych i podmiotów zewnętrznych ( praca w delegacji na rozproszonym lokalizacyjnie majątku Spółki: elektrownie wodne i elektrownie wiatrowe);
 • przeglądach warunków pracy, poleceń na pracę;
 • wystąpieniach z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i p.poż;
 • okresowych ocenach i analizach stanu bhp i p.poż, sporządzaniu w tym zakresie stosownych sprawozdań i zleceń, organizowaniu szkoleń wstępnych bhp,
 • organizacji szkoleń bhp dla pracowników i podmiotów zewnętrznych realizujących prace na obiektach Spółki;
 • analizie zdarzeń wypadkowych i protokołów powypadkowych, wyciąganiu wniosków i wdrażaniu rozwiązań zapobiegawczych;
 • występowaniu z nowymi inicjatywami w zakresie działań prewencyjnych bezpieczeństwa pracy.

Oferujemy Ci:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o pracę;
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności;
 • możliwości wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych;
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Osoby zainteresowane pracą w Energa OZE SA , prosimy o przesłanie CV  (w języku polskim) w terminie do dnia 08.12.2019 r. do Biura Zarządzania Korporacyjnego i Personalnego w Energa OZE SA w Pruszczu Gdańskim ul. Grunwaldzka 42A lub na adres e-mail: rekrutacje.oze@energa.pl. Prosimy o podanie w temacie e-maila nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja  –  Specjalista ds. bhp i ppoż lub nr ogłoszenia BL/R/34/2019.

 

Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające powyższe wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa OZE SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000512140, nr REGON 192902676, NIP 593-23-72-895, o kapitale zakładowym w wysokości 1 109 241 000,00  zł (wpłaconym w całości).
 • Nasze dane kontaktowe to: oze@energa.pl, adres korespondencyjny 83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 42a.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:

iod.energa-oze@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  4. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa OZE S.A danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

 

Zapoznałem / Zapoznałam się z powyższą informacją:

 

………………………………………………………………

       Data i czytelny podpis