Referent ds. Księgowości

08-12-2019

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej
i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent ds. Księgowości

Umowa zlecenie na okres trzech miesięcy

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Komórka organizacyjna: Departament Usług Księgowych i Podatkowych – Wydział Cen Transakcyjnych i Analiz

Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Numer referencyjny: 37/ECUW/2019

Oferujemy:

 • Przejrzyste zasady wynagradzania
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie deklaracji na podatek od nieruchomości w szczególności: odszukanie na stronach internetowych uchwał poszczególnych rad gmin z aktualnymi stawkami podatku od nieruchomości; sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości; przygotowanie dokumentów do wysyłki
 • Przygotowanie dokumentów do przekazania do archiwizacji – spis dokumentów; układanie w kartonach; opisywanie
 • Skanowanie i kopiowanie dokumentów
 • Wpinanie dokumentów
 • Przygotowywanie zestawień pomocniczych.

Wymagania konieczne:

 • Student lub absolwent studiów o profilu ekonomicznym
 • Dyspozycyjność 3 – 5 dni w tygodniu
 • Zainteresowanie dziedziną prawa podatkowego oraz rachunkowości.

Wymagania pożądane:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Wewnętrzna motywacja do działania, dobra organizacja pracy własnej i duży poziom samodzielności
 • Sumienność, dokładność, odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 08.12.2019 r. 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 22¹ KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych
w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych z własnej inicjatywy
.

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie, jeśli jest Pan/Pani zainteresowany /-a pozostawieniem swoich danych osobowych w naszej Spółce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji
nr 37/ECUW/2019 przez Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. w okresie 7 miesięcy po jej zakończeniu.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,

2)       Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.

6)       Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. a) Uprawnione organy publiczne,
 2. b) Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
 7. g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Energa CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru
w każdym czasie i bez podania przyczyny.