Technik ds. Stacji WN/SN i SN/SN

26-02-2020

Pracodawca:  ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Toruń


Jeśli masz:  

  • Wykształcenie minimum średnie techniczne,
  • Świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D" b.o.n. -  w przypadku braku, konieczność jego uzyskania w pierwszym roku pracy,
  • Umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,
  • Prawo jazdy kat. B.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

  • Zarządzanie pracami realizowanymi na stacjach WN/SN i SN/SN, ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej,
  • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac eksploatacyjnych i remontowych dla stacji WN/SN i SN/SN, w tym kontrola ich realizacji,
  • Planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych w zakresie stacji WN/SN i SN/SN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonywanych prac oraz ich rozliczanie,
  • Prowadzenie oględzin stacji WN/SN i SN/SN oraz dokonywanie odbiorów stanu technicznego stacji WN/SN i SN/SN, 
  • Prowadzenie pomiarów metodą termowizji dla stacji WN/SN i SN/SN,
  • Identyfikowanie potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych w stacjach WN/SN i SN/SN i kierowanie ich do Biura Zarządzania Usługami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP02/I/2020."

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 26.02.2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Gen. Bema 128 lub na adres e-mail: Justyna.Gerc@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP02/I/2020.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
 
1.     Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
2.     Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń.
3.     Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie, jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
b.   art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
c.    art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
6.    Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7.   Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.   Uprawnione organy publiczne,
b.   Podmioty dostarczające korespondencję,
c.   Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d.    Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8.    Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9.    Informujemy o przysługującym prawie do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b.    sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c.    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d.    przenoszenia danych,
e.   wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f.    usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
10.   Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11.   Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.