Inżynier ds Zarządzania Usługami Sieciowymi

31-01-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Miejsce pracy:  Olsztyn


Jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek energetyka lub pokrewne.
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji technicznych i wytycznych do prowadzenia robót budowlanych.
 • Znajomość Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu Windows+pakietu MS  Office.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiesz pracować w zespole i jesteś komunikatywny i dyspozycyjny.

I dodatkowo:

 • Umiesz tworzyć i sprawdzać kosztorysy budowlane.
 • Posiadasz świadectwo kwalifikacyjne E i D bez ograniczenia napięcia. 

 

Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało: 

 • Zarządzanie na poziomie Oddziału obszarem eksploatacji sieci i urządzeń ukierunkowane na stały wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych na poziomie Oddziału, w tym również analiz niezawodności sieci i analiz benchmarkingowych w obszarze prac na sieci.
 • Agregowanie i weryfikacja na poziomie Oddziału potrzeb modernizacyjno-inwestycyjnych.
 • Prowadzenie na poziomie Oddziału zbiorczej ewidencji kradzieży elementów infrastruktury sieciowej.
 • Udział w opracowywaniu umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci elektroenergetycznej.
 • Przygotowanie prac na sieci: Linie WN; stacje WN/SN; stacje SN/SN w zakresie zleceń, koordynacji uzgodnień realizacji prac z obszarami: Wykonawstwa prac na sieci i Dystrybucji wraz z przygotowaniem informacji i powiadomieniem klientów o przerwach planowych.               
 • Wspieranie w procesie tworzenia założeń do umów ramowych ze Spółkami Segmentu Dystrybucji, w tym definiowanie jakościowych i technicznych standardów realizacji usług w obszarze eksploatacji sieci i urządzeń oraz udział w opracowywaniu umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci elektroenergetycznej.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr EOP-6LP-000004-2020

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 31.01.2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Olsztynie, 10-950 Olsztyn, ul. Tuwima 6 lub na adres e-mail:  iwona.wanago@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Inżynier ds Zarządzania Usługami Sieciowymi, rekrutacja EOP-6LP-000004-2020

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie ul.Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. ​​Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
  • ​​​​art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 6. ​Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 ​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych