Technik ds. Zarządzania Usługami Specjalistycznymi Płock

15-07-2022

Pracodawca:  ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Płock


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe o profilu elektroenergetycznym lub pokrewnym
 • Znajomość zagadnień branży energetycznej
 • Znajomość zagadnień budowy i eksploatacji sieci elektroenergetycznej, w szczególności stacji elektroenergetycznych GPZ 110/15 kV i rozdzielni RS 15kV
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, a dodatkowo jesteś dokładny, sumienny i samodzielny
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych
 • Dyspozycyjność, umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność i dokładność
 • Prawo jazdy kat B

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • Zarządzanie pracami realizowanymi na stacjach WN/SN i SN/SN oraz liniach WN.
 • Planowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją prac remontowych i eksploatacyjnych realizowanych w sieci WN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania stacji WN, w tym m.in. analizy awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji sieci na poziomie Oddziału.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących zamówień materiałów i urządzeń na potrzeby realizacji prac remontowych i eksploatacyjnych, w tym udział w pracach komisji przetargowych.
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych sieci elektroenergetycznych oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci.
 • Nadzór nad realizacją umów w zakresie utrzymania sieci i obiektów WN oraz udział w opracowaniu umów i zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci WN.
 • Realizacja zadań związanych z obszarem bezpieczeństwa mienia  oraz utrzymania  obiektów elektroenergetycznych.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 22/7ZP/2022

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia  15.07.2022 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock lub na adres e-mail:  alicja.dziegielewska@energa-operator.pl z zaznaczeniem nr rekrutacji: 22/7ZP/2022

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez ENERGA – OPERATOR SA.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA – OPERATOR SA moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji [22/7ZP/2022]

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1)  Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.

2)  Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock,

3)  Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1 powyżej;

4)  Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

 1. a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;
 3. c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. d) przeprowadzenie procesu rekrutacji, poprzez odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia Pani/Pana umiejętności i zdolności, jak również zapewnienia równych szans uczestnikom rekrutacji oraz zapewnienia obiektywizmu oceny kandydatów w tym weryfikacji mającej na celu zapobiegania nadużyciom i konfliktowi interesów, zgodnie z uzasadnionym interesem administratora art. 6 ust. 1 lit. f;
 5. e) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

5)  Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 1. a) Imię (imiona) i nazwisko;
 2. b) datę urodzenia;
 3. c) dane kontaktowe kandydata;
 4. d) wykształcenie;
 5. e) kwalifikacje zawodowe;
 6. f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6)  Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

 1. a) podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;
 2. b) podmioty świadczące usługi prawne;
 3. c) podmioty dostarczające korespondencję;
 4. d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 5. e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;
 6. f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora;
 7. g) podmioty (portale internetowe) publikujące ogłoszenie o wszczętym procesie rekrutacji w przypadku kiedy Pani/Pan składa aplikację za pośrednictwem tego portalu w tym: www.pracuj.pl, www.praca.pl.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

7)  Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń.

8)  Informujemy o przysługujących prawach do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. b) sprostowania swoich danych osobowych;
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. d) przenoszenia danych;
 5. e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 7. g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 8. h) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2, 3)