Kierownik Wydziału Zakupów Operacyjnych

10-03-2020

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Energa Logistyka Sp. z o.o.

Płock, ul. Otolińska 25

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Kierownik Wydziału Zakupów Operacyjnych

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze/administracyjne
 • minimum 2 lata pracy na stanowisku kierowniczym w obszarze związanym z udzielaniem lub ofertowaniem zamówień publicznych (PZP) lub przygotowywaniem i składaniem projektów pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień (w tym znajomość przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego)
 • komunikatywność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność zarządzania czasem pracy podległych osób i egzekwowania powierzonych obowiązków
 • nastawienie na realizację wyników

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • przygotowywanie i przeprowadzenie postepowań zakupowych w trybie Ustawy PZP (jako Zamawiający)
 • optymalizacja procesu udzielania zamówień publicznych (terminowość, jakość)
 • przygotowanie formalne ofert dla postępowań zakupowych prowadzonych w trybie PZP (jako Wykonawca)
 • monitorowanie ogłaszanych na rynku postępowań przetargowych w trybie PZP, w zakresie w jakim mogą w nich uczestniczyć Klienci Energa Logistyka Sp. z o.o.
 • przygotowywanie i składanie projektów pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania: wnioski aplikacyjne, biznes plany, studia wykonalności, itp.

 

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny w formacie PDF) w terminie do dnia 10.03.2020 roku na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl. W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/02/2020.

 

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):

 

(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”

W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:

 

(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”

 

Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.

2)       Nasze dane kontaktowe to: energa.logistyka@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.

6)       Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Państwa dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez  Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane  będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w ramach której Państwa aplikacja została do nas przesłana.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.