Stażysta/Młodszy referent ds. umów i zamówień

23-02-2020

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Olsztyn


Energa Logistyka Sp. z o.o.

Płock, ul. Otolińska 25

pilnie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Stażysta/Młodszy referent ds. Umów i Zamówień  

Miejsce pracy: Olsztyn

Wymagania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie min. średnie
 • Znajomość Regulaminu Udzielania Zamówień w Energa Operator S.A.
 • Predyspozycje do pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz systemów wspomagających proces udzielania zamówień dla Zamawiającego (SID moduł RZ, Platforma Zakupowa)
 • Mile widziane doświadczenie w obszarze przetargów

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Prowadzenie postępowań przetargowych
 • Obsługa systemu zakupowego
 • Pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej oraz dbanie o przebieg i dokumentowanie prowadzonych postępowań, zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • Koordynowanie procesu zawierania umów oraz nadzór nad Rejestrem Umów
 • Przygotowanie i archiwizacja dokumentacji w zakresie powierzonych zadań
 • Opracowywanie dokumentacji i korespondencji z obszaru udzielania zamówień
 • Przygotowanie standardowych analiz i raportów, informacji oraz sprawozdań z obszaru udzielonych zamówień
 • Prowadzenie sprawozdawczości w obszarze zamówień

Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny w formacie PDF) w terminie do dnia 23.02.2020 r. na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl. W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/01/2020.

 

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):

 

(1)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”

W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:

 

(2)     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”

 

Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 

1)       Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą
w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25 (kod pocztowy: 09-407), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł.

2)       Nasze dane kontaktowe to: energa.logistyka@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)       Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)       Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.

6)       Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.

7)       Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)       Państwa dane przetwarzane będą do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez  Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane  będą wykorzystywane przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w ramach której Państwa aplikacja została do nas przesłana.

9)       Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)    Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.