Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami

28-02-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Miejsce pracy:  Wejherowo


Jeśli masz:  

 • wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane w kierunku elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • znajomość regulacji prawnych w obszarze zarządzania inwestycjami wraz z umiejętnością poszukiwania informacji i ich interpretacji
 • znajomość prawa budowlanego
 • biegłą znajomość technologii, technik i narzędzi pracy w obszarze zarządzania inwestycjami
 • biegłą znajomość systemów informatycznych w obszarze zarządzania inwestycjami
 • znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2 lub PMI
 • biegłą obsługę programów pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!


Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • samodzielne prowadzenie prostych projektów z obszaru zarządzania inwestycjami
 • przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji i korespondencji w zakresie powierzonych zadań
 • współpraca przy opracowywaniu i opiniowanie merytoryczne projektów dokumentacji oraz wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami
 • przygotowywanie analiz, raportów, koncepcji oraz rekomendacji dotyczących obszaru zarządzania inwestycjami
 • prezentacja wyników i rezultatów pracy wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zarządzanie na poziomie Rejonu w Wejherowie realizacją przydzielonych zadań inwestycyjnych na sieci nN zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami dla procesu inwestycyjnego oraz polityką inwestycyjną Spółki
 • opracowanie propozycji zadań inwestycyjnych Rejonu w Wejherowie do planu rozwoju i rocznych planów rzeczowo-finansowych Oddziału w Gdańsku
 • prowadzenie ewidencji danych inwestycyjnych w systemach IT w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi
 • udział w odbiorach zadań inwestycyjnych

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 4/ENGD/2020”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 (kancelaria lub pokój nr 13) lub na adres e-mail: anna.kowalczuk@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Specjalista ds. Zarządzania Inwestycjami oraz numeru referencyjnego: 4/ENGD/2020.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. ​​Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
  • ​​​​art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 6. ​Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 ​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.