Elektromonter Płońsk

20-03-2020

Pracodawca:  ENERGA- OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Płońsk


Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, jesteś dokładny, sumienny i samodzielny
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

 

I dodatkowo:

 • doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach elektroenergetycznych
 • posiadasz świadectwo kwalifikacji „E”
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B+ C, C, C+E
 • posiadasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień
  do kierowania pojazdami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.,  z siedzibą w Płocku, ul. Otolińska 27c danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji na stanowisko elektromontera w Oddziale Spółki w Płocku”.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV wraz listem motywacyjnym w terminie do dnia 20 marca 2020 roku na adres ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku, ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock lub na adres email: malgorzata.halinska@energa.pl z adnotacją: rekrutacja: elektromonter, ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku. 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:   Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000113886, NIP: 8391727979, kapitał zakładowy: 795 000 zł.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  z siedzibą: ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
  energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. ust 1 lit. a RODO, w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  2. ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  3. ust. 2 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował
  o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. uprawnione organy publiczne
  2. podmioty dostarczające korespondencję
  3. podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO
  4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
  4. przenoszenia danych
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub email z ADO lub IOD (pkt. 2,3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1.