Kierownik Wydziału Transportu i Umów

24-02-2020

Pracodawca:  Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej, działająca w północnej i środkowej części kraju, w związku z rozwojem zespołu w spółce holdingowej poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Wydziału Transportu i Umów
Umowa o pracę na okres próbny
Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
Komórka organizacyjna: : Departament Usług Administracyjnych – Wydział Transportu i Umów
Miejsce pracy: Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472
Numer referencyjny : 2/ECUW/2020

Oferujemy:
• Przejrzyste zasady wynagradzania,
• Możliwości rozwoju zawodowego,
• Pracę w energicznym, innowacyjnym i otwartym zespole.

Główne obowiązki:
• Podejmowanie decyzji zgodnie z merytoryką nadzorowanego obszaru – transportu i obiegu umów – w ramach kompetencji regulaminowych, posiadanych pełnomocnictw oraz wewnętrznych ustaleń;
• Wsparcie merytoryczne i kompetencyjne w realizacji czynności związanych z zakresem wydziału, pozyskiwania pracowników i podnoszenia kwalifikacji;
• Udział w merytorycznych zespołach powoływanych dla realizacji projektów;
• Opracowywanie planów, raportów, zestawień, w ramach działalności nadzorowanego obszaru;
• Reprezentowanie Wydziału w kontaktach z pracownikami klientów oraz kontrahentami zewnętrznymi w zakresie posiadanych kompetencji;
• Nadzór nad zachowaniem jakościowych standardów pracy;
• Współpraca z instytucjami tj. urzędy, organy administracji państwowej, rzeczoznawcy, eksperci itp.
• Poszukiwanie i wdrażanie usprawnień procesu transportowego.

Wymagania konieczne:
• Wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: zarządzanie, ekonomia, administracja, transport;
• Minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem flotą samochodową w latach 2015-2020;
• Minimum roczne doświadczenie związane z zarządzaniem flotą samochodową powyżej 100 pojazdów;
• Prawo jazdy kat.B.

Wymagania pożądane:
• Doświadczenie w zarządzaniu procesami administracyjnymi;
• Umiejętność zarządzania zespołem;
• Wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne;
• Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania zadań;
• Umiejętność analitycznego myślenia, postawa zorientowana na szukanie rozwiązań, dynamika w działaniu;
• Asertywność, elastyczność, zdolność do pracy w zespole, odporność na stres i sytuacje trudne;


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie szczegółowego CV do dnia 24.02.2020 r.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja.ecuw@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.
Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących zgód:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. moich danych osobowych w zakresie szerszym niż wymieniony w art. 221 §1 Kodeksu Pracy, zawartych w CV, liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.
Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii i dane nadmiarowe, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą,zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie, jeśli jest Pan/Pani zainteresowany /-a pozostawieniem swoich danych osobowych w naszej Spółce na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr 2/ECUW/2020 przez      Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w okresie 7 miesięcy po jej zakończeniu.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472 (kod pocztowy:80-309), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049425, posiadająca NIP: 879-229-21-45, REGON 871566320, kapitał zakładowy: 20 974 000,00 zł,
2) Nasze dane kontaktowe to: cuw@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.cuw@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie, obrona roszczeń.
6) Podanie danych oraz zgoda są dobrowolne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
10) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Energa CUW Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.