Inżynier Wykonawczy ds. Telemechaniki

14-06-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu

Miejsce pracy:  Kalisz


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane o profilu elektrotechnicznym, informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym),
 • Znajomości zagadnień związanych z telemechaniką, telekomunikacją i informatyką,
 • Praktyczną znajomości Pakietu MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

a ponadto

 • Bardzo dobrze organizujesz pracę,
 • Jesteś dyspozycyjny/a,
 • Jesteś komunikatywny/a
 • Posiadasz umiejętności współpracy,
 • Jesteś samodzielny/a i odpowiedzialny/a.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Realizowanie prac eksploatacyjnych i interwencyjnych oraz utrzymywanie gotowości i bieżące reagowanie na zdarzenia awaryjne w zakresie urządzeń telemechaniki i telekomunikacji obiektów elektroenergetycznych oraz Centralnej i Regionalnych Dyspozycji Mocy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami oraz rocznymi planami operacyjnymi,
 • Realizacja zgłoszeń i usuwanie awarii w zakresie telemechaniki i telekomunikacji obejmujących urządzenia telemechaniki i telekomunikacji obiektów elektroenergetycznych oraz Centralnej i Regionalnych Dyspozycji Mocy,
 • Realizacja prac utrzymaniowych oraz lokalizacja i usuwanie awarii na sieciach i urządzeniach telemechaniki i telekomunikacji w obiektach elektroenergetycznych oraz Centralnej i Regionalnych Dyspozycji Mocy,                                                                         
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami dla zrealizowanych prac,
 • Prowadzenie technicznej obsługi aplikacji SCADA w zakresie urządzeń telemechaniki na obiektach elektroenergetycznych,
 • Prowadzenie technicznej obsługi w zakresie urządzeń aktywnej i pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej na obiektach elektroenergetycznych i w węzłach łączności,
 • Prowadzenie laboratorium stacjonarnego i przewoźnego z zakresu badań i napraw urządzeń telemechaniki i telekomunikacji
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego,
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  15/4LP/2020.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 14.06.2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Kaliszu, 62-800 Kalisz, al. Wolności 8, lub na adres e-mail: Krystyna.Kulon@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej 15/4LP/2020.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
2) Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
e) Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.