Maszynista w Wydziale Maszynowo-Kotłowym Elektrociepłowni ELBLĄG

Pracodawca:  Energa Kogeneracja Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Elbląg


ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu

ogłasza rekrutację na stanowisko:

Maszynista w wydziale  Maszynowo-Kotłowym Elektrociepłowni Elbląg - praca dla 3 osób

              Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego – preferowany kierunek techniczny,
 • znajomości problematyki związanej z eksploatacją urządzeń energetycznych,
 • otwartości na szybkie podnoszenie kwalifikacji,
 • doświadczenia zawodowego przy eksploatacji urządzeń ( jako dodatkowy atut ),
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • posiadania uprawnień E2 ( jako dodatkowy atut )

 

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • wykonywanie czynności związanych z obsługą kotłów, turbin i przynależnych do nich urządzeń pomocniczych,
 • stałe pogłębianie wiedzy technicznej w zakresie obsługiwanych urządzeń,
 • dokonywanie oględzin i obchodów urządzeń,
 • sprawowanie ciągłego nadzoru nad stanem urządzeń będących w ruchu i rezerwie ruchowej – nadzór nad utrzymaniem właściwych parametrów pracy urządzeń,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji techniczno-ruchowej.

Charakter pracy:

 • Praca na trzy zmiany w ruchu ciągłym.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Maszynisty w Wydziale Maszynowo – Kotłowym Elektrociepłowni Elbląg prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2020 roku na adres e-mail: rekrutacja.kogeneracja@energa.pl lub osobiście do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. - ul. Elektryczna 20A, 82-300 Elbląg ( Mały Biurowiec   – pokój Nr 5 ).

Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja i numeru rekrutacji – 01/EKO/2020

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zakończenia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Uprzejmie Państwa informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że: 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A.
 • Nasze dane kontaktowe to: kogeneracja@energa.pl, adres korespondencyjny:  82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A.
 • Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-kogeneracja@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, sprawowania funkcji nadzoru przez Energa SA oraz celach wskazanych w odrębnych zgodach, jeżeli zostaną wyrażone.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Energa SA,
  3. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  7. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony osób i mienia na terenie Energa Kogeneracja Sp. z o.o.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli zostanie wyrażona dobrowolna zgoda, dane zniszczone zostaną po okresie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgód,
  6. usunięcia danych.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Pani/Panu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień może Pani/Pan skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zgoda (1) dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.
 • Zgoda (2) udzielona na przetwarzanie danych po zakończeniu okresu niniejszej rekrutacji jest dobrowolna, a jej brak spowoduje usunięcie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Jeżeli wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udziału w procesie rekrutacji i dodatkową na przechowywanie Państwa aplikacji w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji prosimy o załączenie poniższych klauzul do przesyłanej aplikacji. 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o., 82-300 Elbląg ul. Elektryczna 20A w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rekrutacji.