Kierownik Działu Usług Sieciowych Wąbrzeźno

22-06-2020

Pracodawca:  Energa-Operator SA,Oddział w Toruniu

Miejsce pracy:  Dział Usług Sieciowych Wąbrzeźno


Jeśli masz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek elektryczny. 
 • Doświadczenie zawodowe oraz wiedzę zawodową i techniczną z zakresu obowiązujących przepisów, budowy i eksploatacji sieci elektroenergetycznych WN, SN i nN oraz obsługi stacji GPZ 110/15kV.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” b.o.n.
 • Uprawnienia do prac pod napięciem „D” w sieciach nn.
 • Prawa Jazdy B.
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi.
 • Praktyczną umiejętność obsługi komputera i znajomości pakietu MS Office ( Word, Excel ).
 • Umiejętność pracy zespołowej, w tym komunikatywność z osobami w różnym wieku oraz umiejętność prostego i czytelnego komunikowania poleceń podległemu zespołowi.

i dodatkowo :

 • Nie masz przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 • Potrafisz bezpośrednio komunikować o błędach i problemach, angażować się i uprzedzać potrzebę wprowadzania zmian, które można wykorzystać  z pożytkiem dla skuteczniejszej i jakościowo lepszej działalności Wydziału i Działu Usług Sieciowych.
 • Jesteś otwarty na systematyczne podnoszenie wiedzy, nabywanie nowych umiejętności w pracy.
 • Potrafisz z zainteresowaniem przeprowadzić szkolenie podległemu zespołowi z nowych rozwiązań technologicznych  i zaplanować pozostałe niezbędne szkolenia dla pracowników zgodnie z potrzebami.
 • Jesteś dyspozycyjny oraz gotowy do pełnienia dyżurów domowych. 

Jeżeli spełniasz Nasze oczekiwania ta propozycja jest dla Ciebie!


Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Kierowanie podległym zespołem pracowniczym w sposób zapewniający  bezkolizyjną i efektywną pracę, w tym wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności kierowniczych wobec podległego zespołu wraz z bieżącym nadzorowaniem  pracy i rozliczaniem jej efektów.
 • Zapewnienie sprawnego usuwania awarii w sieci elektroenergetycznej oraz nadzorowanie  ich usuwania.
 • Umiejętność poszukiwania regulacji i interpretacji prawnych dotyczących  zakresu pracy komórki organizacyjnej.
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. przez podległych pracowników..
 • Prowadzenie nadzoru i kontroli czasu pracy pracowników, w tym czasu pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Prowadzenie planów, ewidencji sprzętu i elektronarzędzi, rejestru uprawnień, kontroli i innych działań kierowniczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komórki i jej Pracowników.
 • Bieżące doszkalanie się w zakresie budowy i obsługi nowych urządzeń oraz technologii stosowanych na sieciach elektroenergetycznych oraz przekazywanie wiedzy podległemu zespołowiesów.Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu ,ul. Gen.Bema 128, 87-100  Toruń, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP20/V/2020.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.


Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 22.06.2020 roku do Wydziału Zarządzania Personelem,na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Gen.Bema 128 lub na adres e-mail:  Mariola.Michalska-Tretyn@energa.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP20/V/2020.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Gen.Bema 128, 87-100 Toruń.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  a) Uprawnione organy publiczne,
  b) Podmioty dostarczające korespondencję,
  c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  e) Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) przenoszenia danych,
  e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na           podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  g) w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania      danych osobowych.
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.