Referent ds. Danych Pomiarowych

21-06-2020

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA, Centrala

Miejsce pracy:  Gdańsk


REKRUTACJA ZDALNA

Jeśli posiadasz :

 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe – preferowana: Elektrotechnika lub Informatyka,
 • umiejętność prowadzenia analiz, przedstawiania wyników oraz rekomendacji rozwiązań alternatywnych,
 • umiejętność współpracy i budowania relacji,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów,
 • bardzo dobrą organizację pracy własnej,
 • inicjatywę, jesteś gotowy zaangażować się w realizowane zadania.

a ponadto :

 • jesteś elastyczny i potrafisz się dostosowywać do zamian
 • realizujesz zadania skutecznie,
 • biegle posługujesz się MS Excel,
 • znasz zagadnienia związane z pracą na dużych ilościach danych.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 

 • praca operacyjna na danych pomiarowych: ich weryfikacja, korekta i wprowadzanie zmian, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych,
 • udostępnianie podmiotom zewnętrznym danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych wraz z obsługą zgłoszeń klientów w tym zakresie,
 • Udział w pracach rozwojowych systemów informatycznych, związanych z poprawą jakości danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych.
 • udział w zespołach projektowych/zadaniowych odpowiadających za realizację kluczowych celów związanych z pozyskiwaniem i udostępnianiem danych pomiarowych,
 • przygotowywanie raportów, informacji oraz sprawozdań w obszarze odpowiedzialności Biura wraz z prezentacją rezultatów prac tego obszaru,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi i spółkami Grupy ENERGA w zakresie udostępniania danych pomiarowych.

 

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Danych Pomiarowych, prosimy o złożenie CV w terminie do dnia 21.06.2020  na adres e-mail: martyna.piekarska-trochim@energa.pl


Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 03/MPT/2020.”

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.

2)      Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.

3)       Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5)      Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

6)        Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7)        Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. a) Uprawnione organy publiczne,
 2. b) Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8)        Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9)        Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10)     Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11)     Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.