Specjalista ds. Systemów ERP

21-06-2020

Pracodawca:  ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk lub Kalisz


Numer referencyjny: 14/DSE/EITE/2020

Co robimy:

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji. 

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • ambitnym oraz zdolnym profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele "graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz o szczegóły,

oraz posiadasz: 

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym, informatycznym lub ekonomiczno-finansowym,
 • doświadczenie w utrzymywaniu i rozwoju systemów klasy ERP,
 • znajomość systemów ERP: SAP, Xpertis, Unisoft, IFS, Symfonia będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobrą znajomość obsługi komputera w tym pakietów Word, Excel, Power Point,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność koordynacji prac utrzymaniowych i rozwojowych w systemach ERP w oparciu o podwykonawców zewnętrznych,
 • umiejętność zbierania wymagań biznesowych i przekładania ich na język IT,
 • umiejętność wspierania użytkowników kluczowych i końcowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skuteczność w działaniu oraz inicjatywa,
 • sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B.

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Jako Specjalista ds. Systemów ERP będziesz:

 • koordynować prace utrzymania i rozwoju systemów ERP SAP, Egeria, Xpertis również w oparciu o podwykonawców i dostawców zewnętrznych,
 • realizować prace utrzymania i rozwoju systemów ERP Egeria, Xpertis i SAP,
 • odpowiedzialny/a za funkcjonowanie i rozwój systemów ERP,
 • realizować wsparcie wewnętrznych Klientów systemów ERP,
 • przygotowywać dokumentację techniczną w zakresie obsługiwanych systemów,
 • obsługiwać zgłoszenia otrzymane z wykorzystaniem systemu wsparcia użytkownika końcowego.

Oferujemy Ci:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o współpracę,
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • dostęp do najnowszych technologii oraz narzędzi,
 • sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w języku polskim
do dnia 21 czerwca 2020 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

Pamiętamy o formalnościach RODO - Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

       Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80 – 309) przy al. Grunwaldzkiej 472A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, NIP: 957-105-91-90, o kapitale zakładowym 35.343.500 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: rekrutacje-eite@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o.
  al. Grunwaldzka 472A, 80 – 309 Gdańsk.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyrazi, poprzez przesłanie aplikacji, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych, wykraczających poza zakres art. 22¹ Kodeksu Pracy;
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w jednym lub kilku konkretnych celach, jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona w aplikacji.
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.