Specjalista ds. Testów Oprogramowania

12-08-2020

Pracodawca:  ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o.

Miejsce pracy:  Płock


Numer referencyjny: 06/DPT/EITE/2020 

 

Co robimy:

Jesteśmy Spółką wspierającą Grupę Kapitałową w zarządzaniu aplikacjami jak i infrastruktury IT, świadczymy również usługi bezpieczeństwa informacji, dostarczamy stanowiska pracy Użytkownika (e-Workplace) oraz budujemy rozwiązania informatyczne w zakresie wytwarzania oprogramowania na potrzeby naszej Organizacji.

Jesteśmy też otwarci na nowe technologie oraz pomysły.

Jeśli jesteś:

 • profesjonalistą zainteresowanym nowymi technologiami,
 • nastawionym na cele ”graczem zespołowym”,
 • bystrym, kreatywnym i pełnym inicjatywy, a równocześnie szybko się uczysz, pracując dbasz
  o szczegóły,

 oraz posiadasz:

 • wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów (co najmniej 2 roku),
 • doświadczenie w testowaniu aplikacji biznesowych,
 • doświadczenie w wykonywaniu testów manualnych, automatyzacji oraz dokumentowaniu wyników testów,
 • doświadczenie w programowaniu lub znajomość języka SQL,
 • znajomość narzędzi JMeter, HP UFT,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą samodzielne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy nad wieloma tematami w krótkim odstępnie czasu oraz dobrą organizację pracy,
 • skuteczność w działaniu oraz inicjatywę,
 • sumienność, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,

Zgłoś się do nas!

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Jako Specjalista ds. Testów Oprogramowania będziesz odpowiedzialny/a za:

 • współudział w projektowaniu i implementacji nowoczesnych aplikacji biznesowych dla klientów Spółki,
 • manualne oraz automatyczne wykonywanie testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • weryfikację zgodności aplikacji z projektem,
 • przygotowywanie dokumentacji wykorzystywanej w procesie testowania (scenariusze i przypadki testowe),
 • tworzenie dokumentacji użytkownika,
 • wsparcie klienta podczas wdrażania i użytkowania dostarczonych rozwiązań.

Oferujemy Ci:

 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • zatrudnienie w stabilnej Firmie o wieloletniej tradycji w ramach umowy o współpracę (B2B),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia,
 • dostęp do najnowszych technologii oraz narzędzi,
 • sprzyjającą rozwojowi partnerską i dynamiczną atmosferę pracy,
 • oraz innych możliwości w zakresie wsparcia zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w języku polskim
do dnia 12 sierpnia  2020 roku na adres:

rekrutacje-eite@energa.pl

W temacie e-maila prosimy o podanie nr referencyjnego i nazwy stanowiska/roli, na które prowadzona
jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować się będziemy jedynie z wybranymi kandydatami.

Pamiętamy o formalnościach RODO - Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie (EITE) Spółka
  z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80 – 309) przy al. Grunwaldzkiej 472A,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391862, NIP: 957-105-91-90, o kapitale zakładowym 35.343.500 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: rekrutacje-eite@energa.pl, adres korespondencyjny: Energa Informatyka i Technologie Spółka z o.o. Grunwaldzka 472A, 80 – 309 Gdańsk.
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: eite@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji
  na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
  • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował
   o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
  • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
   1. Uprawnione organy publiczne,
   2. Podmioty dostarczające korespondencję,
   3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
   4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
  • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Informujemy o przysługującym prawie do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
  • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.