Specjalista ds. BHP

30-11-2020

Pracodawca:  Energa Logistyka Sp.z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk oraz obszar województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego


Energa Logistyka Sp. z o.o.
Płock, ul. Otolińska 25

pilnie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. BHP


Wymagania wobec kandydatów:
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP
• minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie BHP i umiejętność stosowania ich w praktyce
• dobra znajomość MS Office
• prawo jazdy kat B
• gotowość do częstych wyjazdów służbowych


Do obowiązków pracownika będzie należało:
• nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP oraz informowanie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
• prowadzenie dokumentacji BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami
• prowadzenie działań doradczych dla kadry kierowniczej w zakresie organizacji i metod pracy oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• koordynowanie prac nad oceną i aktualizacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
• przeprowadzanie oraz dokumentowanie audytów BHP
• planowanie, przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
• sporządzanie raportów dotyczących wypadków, chorób zawodowych, pomiarów środowiska pracy oraz ryzyka zawodowego
• dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej dla stanowisk pracy
• tworzenie i aktualizacja procedur, procesów i instrukcji dotyczących BHP
• ustalnie okoliczności i przyczyn wypadków, wdrożenie działań zapobiegawczych oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej
• przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy pod kątem BHP oraz tworzenie instrukcji stanowiskowych
• sporządzanie innej dokumentacji dotyczącej spraw BHP (sprawozdania GUS, wywiad zawodowy)


Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aplikacji (CV w formacie PDF) w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku na adres e-mail: rekrutacje.logistyka@energa.pl. W temacie e-maila proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: ELOG/20/2020.

Aplikacja powinna zawierać dane osobowe zgodnie z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. W przypadku, gdyby Państwa aplikacja zawierała dane osobowe szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1 RODO), prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli (jej brak będzie skutkował anonimizacją takich danych):

(1) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, moich danych osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, uzyskanych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. w procesie rekrutacji z mojej inicjatywy.”

W przypadku, gdyby byliby Państwo zainteresowani udziałem w kolejnych/przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie dodatkowej zgody według poniższego wzoru:

(2) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENERGA Logistyka Sp. z o.o. ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, na którą aktualnie aplikuję.”


Energa Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Energa Logistyka Sp. z o.o.


1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000074173, posiadająca NIP: 774-10-17-492, REGON: 610246708, kapitał zakładowy: 1.075.500 zł., jako pracodawca.
Nasze dane kontaktowe to: adres korespondencyjny: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25,
09-407 Płock. Adres e-mail: energa.logistyka@energa.pl. Adres strony: www.energa-logistyka.pl
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd Energa Logistyka Sp. z o.o. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
 e-mail: iod.energa-logistyka@energa.pl;
 korespondencyjnie na adres administratora: Energa Logistyka Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Energa Logistyka Sp. z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych mogą zostać:
 uprawnione organy publiczne,
 podmioty dostarczające korespondencję,
 podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów.

5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu tego procesu zostaną zniszczone.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez od 3 do 6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 usunięcia danych osobowych;
 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
[1] Art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;
[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[4] Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.