Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej SUFO (paralizator)

31-12-2021

Pracodawca:  Energa Ochrona Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Termin składania CV: 31.12.2020
Miejsce pracy: GDAŃSK

Nr. Referencyjny ogłoszenia: EOCH/KPO24/2020/DUO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów Grupy ENERGA oraz przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa związanych z ochroną osób i mienia.

CZEGO OCZEKUJEMY:

 • ogólnej znajomość przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa P.poż. oraz BHP,
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • zdolności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • sprawności w ustalaniu priorytetów przy wykonywaniu złożonych zadań,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,
 • uprawnień dopuszczających do posiadania broni (paralizator).

OFERUJEMY:

 • umowa o pracę,
 • umundurowanie,
 • terminowe wypłaty,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.


Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja.ochrona@energa.pl
Prosimy o zamieszczenie na CV poniższych zgód dotyczących obowiązku informacyjnego:

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.
Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’
Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.
Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80 – 309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538927 NIP: 584-273-94-12,
o kapitale zakładowym 1.500 000,00 złotych, opłaconym w całości.
2) Nasze dane kontaktowe to: rekrutacja.ochrona@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod.energa-ochrona@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
9) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


I. Zgoda na przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby rekrutacji nr EOCH/KPO24/2020/DUO przez Energa Ochrona Sp. z o.o., w okresie 7 miesięcy od wyrażenia zgody, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Ochrona Sp. z o.o. na inne lub podobne stanowisko.”

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80 – 309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000538927 NIP: 584-273-94-12,
o kapitale zakładowym 1.500 000,00 złotych, opłaconym w całości.
2. Nasze dane kontaktowe to: rekrutacja.ochrona@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80 – 309 Gdańsk.
3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail iod.energa-ochrona@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji prowadzonych przez ADO na inne lub podobne stanowisko.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a. Uprawnione organy publiczne,
b. Podmioty dostarczające korespondencję,
c. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
8. Dane zostaną zniszczone po okresie 7 miesięcy od wyrażenia zgody w ramach której przekazał/a Pan/i dane.
9. Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. przenoszenia danych,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust 3 RODO,

10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt 2, 3).
11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.