Technik ds. Dokumentacji Energetycznej

18-01-2021

Pracodawca:  ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Miejsce pracy:  Lębork


Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie średnie techniczne o kierunku elektrycznym albo wyższe techniczne o kierunku elektrycznym lub pokrewnym.
 • Praktyczną znajomość pakietu Office.
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Podstawową znajomość budowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • Dobrą znajomość programów typu CAD.
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego "D" b.o.n. oraz znajomość aplikacji GIS.

Ta propozycja jest dla Ciebie!


Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Ewidencjonowanie danych oraz archiwizowanie dokumentacji o majątku sieciowym sieci SN, nN i punktach przyłączenia w zakresie dystrybucji w Systemach Zarzadzania Majątkiem Sieciowym i dokumentacji papierowej.
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie sieci SN i nN, projektów zagospodarowania terenu oraz dokonywanie uzgodnień branżowych w zakresie sieci SN i nN.
 • Udział w komisjach związanych z odbiorami końcowymi/częściowymi oraz sprawdzeniem wykonania prac na sieci elektroenergetycznej SN i nN w Rejonie Dystrybucji.
 • Realizacja zadań zleconych przez Wydział Dokumentacji Energetycznej w procesie dzierżawy majątku sieciowego.
 • Realizowanie zadań wynikających z procesu zarządzania środkami trwałymi majątku sieciowego SN i nN oraz prowadzenie ksiąg majątkowych sieci SN i nN.
 • Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych infrastruktury majątku sieciowego SN i nN.
 • Współpraca i przygotowanie danych i dokumentacji w sprawach związanych z nabywaniem praw do nieruchomości pod urządzeniami dystrybucyjnymi oraz roszczeń z tytułu posadowienia infrastruktury dystrybucyjnej.
 • Udzielanie i przekazywanie opinii, informacji, danych, dokumentów, na wniosek komórki organizacyjnej właściwej ds. nieruchomości energetycznych Oddziału lub Centrali Spółki, w sprawach zarzadzania nieruchomościami energetycznymi.

 
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/ET/21/12/2020”.

 Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 18 stycznia 2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie 76-200 Słupsk, ul. Przenysłowa 114 lub na adres e-mail: elzbieta.terefenko@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska "Technik ds. Dokumetacji Energetycznej", na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/ET/21/12/2020 .

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku   przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  - Uprawnione organy publiczne,
  - Podmioty dostarczające korespondencję,
  - Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  - Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  - Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  - dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  - sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  - żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - przenoszenia danych,
  - wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na       podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  - usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  - w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.