Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

07-03-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Miejsce pracy:  Gdańsk


Jeśli posiadasz:  

 • Wykształcenie wyższe - preferowany kierunek: budownictwo/architektura
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru prawa budowlanego i przepisów p.poż.
 • Wiedzę i doświadczenie z zakresu utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych
 • Umiejętność analizy projektów budowlanych
 • Znajomość programu „Norma” lub innego do sporządzania kosztorysów
 • Praktyczną znajomość pakietu MS Office
 • Zdolności analityczne oraz umiejętność formułowania wniosków
 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Kreatywność oraz samodzielność w działaniu
 • Inicjatywę, odpowiedzialność i zaangażowanie w realizowane zadania
 • Zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych
 • Bardzo dobrą organizację pracy 

Dodatkowym atutem będzie:  

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” bez ograniczenia wysokości napięcia

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Opracowywanie na poziomie Oddziału planów rzeczowych i kosztowych prac ogólnobudowlanych - eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym kontrola ich realizacji
 • Planowanie, przygotowywanie, nadzór nad realizacją prac ogólnobudowlanych - doraźnych, remontowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych w zakresie stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym dokonywanie odbiorów i sprawdzeń wykonanych prac oraz ich rozliczanie
 • Identyfikowanie potrzeb remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ogólnobudowlanym dla stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN
 • Udział w procesie uzgodnień dokumentacji projektowych stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN w zakresie ogólnobudowlanym oraz zagospodarowania terenu w pobliżu istniejących sieci
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych funkcjonowania stacji elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN, w tym m.in. analizy awaryjności, strat sieciowych, kosztów eksploatacji na poziomie Oddziału
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 03-A/ENGD/2021”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 07 marca 2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 (kancelaria lub pokój nr 13) lub na adres e-mail: anna.kowalczuk@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi oraz numeru referencyjnego: 03-A/ENGD/2021.

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. ​​Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. ​Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221 ​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • Uprawnione organy publiczne,
  • Podmioty dostarczające korespondencję,
  • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 8. Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.