Specjalista ds. Zarządzania Pomiarami

14-03-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA

Miejsce pracy:  Gdańsk/Słupsk


REKRUTACJA ZDALNA

Jeśli posiadasz :

 •  wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • praktyczną wiedza z zakresu przepisów Prawa Energetycznego w zakresie energii elektrycznej,
 • minimum 3-letnie  doświadczenie w zakresie analiz biznesowych i/lub rozliczeń ekonomicznych,
 • biegłą znajomość MS Office w zakresie Excel, Word, Powerpoint
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i wysokie umiejętności analityczne,
 • bardzo dobrą organizację pracy własnej,
 • inicjatywę, angażujesz się w realizowane zadania,
 • zdolność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć pozyskiwania wiedzy w obszarze techniczno-pomiarowym,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • prawo jazdy kategorii B.

 a ponadto :

 • posiadasz wiedzę z zakresu Taryfy ENERGA-OPERATOR SA,
 • cechuje Cię kreatywność.

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • przygotowywanie raportów rzeczowych i finansowych realizacji planów inwestycyjnych realizowanych w obszarze nadzorowanym przez Departament Pomiarów,
 • przygotowywanie analiz w zakresie optymalizacji pracy,
 • rozliczanie mierników jakościowych w obszarze technicznej obsługi odbiorców,
 • nadzór na terminowością i kompletnością pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych,
 • podejmowanie działań optymalizujących pracy i zwiększających skuteczność zdalnego pozyskiwania danych pomiarowo-rozliczeniowych,
 • monitorowanie budżetu oraz efektywności operacyjnej,
 • obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w ENERGA-OPERATOR SA,
 • współpraca w zakresie realizacji zapisów umowy magazynowo-logistyczniej.

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 02/MPT/2021.”

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, dopłata do wczasów, program emerytalny, system kafeteryjny,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Zarządzania Pomiarami, prosimy o złożenie CV w terminie do dnia 14.03.2021  na adres e-mail: martyna.piekarska-trochim@energa-operator.pl


Prosimy o podanie w temacie listu nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja oraz preferowanej lokalizacji

Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Pamiętamy o formalnościach RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej "RODO") uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455, NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować​ się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
  1. ​​​​art. 6 ust.1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 9 ust. 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 221​Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty dostarczające korespondencję,
  3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 9. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).​
 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.