Elektromonter - Płońsk

21-05-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku

Miejsce pracy:  Płońsk


Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, jesteś dokładny, sumienny i samodzielny,
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

I dodatkowo:

 • doświadczenie w pracy na sieci i urządzeniach elektroenergetycznych,
 • posiadasz świadectwo kwalifikacji „E”,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B +C, C, C+E,
 • posiadasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego,

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami,

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV w terminie do dnia 21 maja 2021 roku
na adres ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o.
Oddział w Płocku,
ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock
lub na adres email: wykonawstwo.plock@energa-operator.pl
z adnotacją: rekrutacja: Elektromonter Płońsk

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Otolińska 27c danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy, na potrzeby rekrutacji na stanowisko elektromontera w Oddziale Spółki w Płocku”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:   Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113886, NIP: 8391727979, kapitał zakładowy: 795 000 zł.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail:
iod.energa-wykonawstwo@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Uprawnione organy publiczne,
 2. Podmioty dostarczające korespondencję,
 3. Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 5. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

8) Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 7. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

       Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

10)  Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.