Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

25-04-2021

Pracodawca:  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Miejsce pracy:  Olsztyn


Jeśli masz:

 • Wykształcenie techniczne wyższe (kierunek energetyka lub kierunki pokrewne).
 • Prawo jazdy kat „B” .
 • Znajomość Prawa Budowlanego i Energetycznego.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu Windows + pakiet Office.
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji technicznych oraz wytycznych prowadzenia robót budowlanych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Jesteś komunikatywny i dyspozycyjny

Dodatkowym atutem będzie: 

 • Umiejętność tworzenia i sprawdzania kosztorysów budowlanych.
 • Posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie prowadzenia robót budowlanych z obszaru instalacji elektrycznych i sieci.
 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E i D powyżej 1 kV.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Zarządzanie na poziomie Oddziału obszarem eksploatacji sieci z ukierunkowaniem na wzrost efektywności operacyjnej i kosztowej.
 • Prowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych na poziomie Oddziału, w tym również analiz niezawodności sieci i analiz marketingowych w obszarze prac sieci.
 • Agregowanie na poziomie Oddziału potrzeb modernizacyjno-inwestycyjnych.
 • Udział w opracowywaniu umów zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci elektroenergetycznej.
 • Przygotowywanie prac na sieci: linie WN,stacje WN/SN w zakresie zleceń,koordynacji i uzgodnień realizacji prac w różnymi obszarami.
 • Wspieranie w procesie tworzenia założeń do umów ramowych,definiowanie jakościowych i technicznych standardów realizacji usług w obszarze eksploatacji sieci i urządzeń oraz udział w opracowywaniu umów z  wykonawcami zewnętrznymi w zakresie realizacji prac na sieci elektroenergetycznej.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr EOP-6LP-000146-2021

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 25.04.2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem, na adres: ENERGA-OPERATOR SA Oddział  w Olsztynie, 82-300 Elbląg, ul. Piłsudskiego 19 lub na adres e-mail:  grazyna.filipek@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja: Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi lokalizacja Olsztyn, rekrutacja EOP-6LP-000146-2021

 

Pamiętamy o formalnościach RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: : ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie , Tuwima 6 ,10-950 Olsztyn
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.
 1. Dane zostaną zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
 2. Informujemy o przysługującym prawie do:
 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).
 2. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.