Pomocnik elektromontera - Słupsk

23-05-2021

Pracodawca:  ENERGA-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. - Oddział w Słupsku

Miejsce pracy:  Słupsk


Jeśli posiadasz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu elektroenergetycznym lub elektrycznym
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, jesteś dokładny, sumienny i samodzielny
 • chęci do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych.

I dodatkowo:

 • posiadasz prawo jazdy kategorii B+C, lub C, C+E
 • posiadasz uprawnienia operatora sprzętu ciężkiego

Ta propozycja jest dla Ciebie!

Do Twoich zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac inwestycyjnych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i innych maszyn budowlanych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV w terminie do dnia 23 maja 2021 roku
na adres ENERGA – OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. Oddział w Słupsku,
ul. Grunwaldzka 14b, 76-200 Słupsk
lub na adres email: agnieszka.blachnio@energa-operator.pl
z adnotacją: rekrutacja: Pomocnik elektromontera

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ENERGA - OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk, danych osobowych szczególnej kategorii, określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy, na potrzeby rekrutacji na stanowisko pomocnik elektromontera w Oddziale Spółki w Słupsku”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, natomiast jej brak uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

 

--

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informujemy, jak poniżej:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy al. Grunwaldzkiej 14 (kod pocztowy: 76-200), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113886, posiadająca NIP: 839-17-27-979, REGON 770830567, kapitał zakładowy: 795 000,00 zł,
 • Nasze dane kontaktowe to: ul. Grunwaldzka 14B, 76-200 Słupsk
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wykonawstwo@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych oraz uzasadnionych interesów ADO, wiążących się z nawiązaniem stosunku pracy, realizacji pracowniczych świadczeń socjalnych oraz archiwizacji dokumentacji;
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f, art. 9 ust. 2 lit. b, f RODO, tj. w sytuacji gdy:
  1. przetwarzanie jest prowadzone w oparciu o dobrowolną zgodę, np. w zakresie edycji własnego profilu,
   w szczególności umieszczenia zdjęcia na poczcie służbowej; Skype; Intranecie; publikowania komentarzy/opinii bądź zdjęć na grupach dyskusyjnych Intranetu, zgłoszenia do dodatkowej opieki medycznej;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego m.in. Kodeksu Pracy, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r.
   w sprawie dokumentacji pracowniczej, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
   w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Ustawy
   z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, realizacji zadań wynikających z Regulaminu ZFŚS oraz przepisów prawa związanych z zatrudnieniem i realizacją świadczeń po ustaniu stosunku pracy, Ustawy
   z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 z późn.zm.), Ustawie z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz. 200 z późn.zm.),
   a także innych przepisów prawa związanych z zatrudnieniem oraz wewnętrznych regulacji przyjętych przez ADO;
  4. realizowany jest uzasadniony interes ADO lub Podmiotu Dominującego Grupy Energa, poprzez który:
 • ADO rozumie w szczególności dochodzenie i obronę roszczeń wynikających z przepisów prawa, wykorzystanie imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego numeru telefonu, numeru pracowniczego oraz służbowego adresu e-mail do użytku służbowego, np. oznaczenia twórcy dokumentacji, wskazania osoby kontaktowej w umowach z kontrahentami, organizację konkursów pracowniczych, oraz ochronę osób i mienia, w tym wydania kart dostępu oraz prowadzonych form monitoringu. Gdy jest to niezbędne, przekazanie danych dotyczących Pracowników do Podmiotu Dominującego Grupy Energa, w celach realizacji kompetencji Podmiotu Dominującego Grupy Energa, opisanych w ust. II Umowy o współpracy w Grupie Energa,
 • Podmiot Dominujący Grupy Energa rozumie w szczególności realizację funkcji, uprawnień i obowiązków organów Podmiotu Dominującego w Grupie Energa, w szczególności w zakresie raportowania o danych kontaktowych, danych pracowniczych, danych dotyczących warunków, formy i zakresu zatrudnienia, a także
  w zakresie informacji dotyczących stosowania się do określonych w Grupie Energa zasad bezpieczeństwa informacji, danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczeń teleinformatycznych, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów;
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez ADO lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 • Podanie danych jest obowiązkowe w oparciu o wskazane powyżej przepisy prawa i wewnętrzne regulacje dotyczące zatrudnienia, nieudzielenie informacji uniemożliwi proces zatrudnienia.


Podanie danych w zakresie zgody jest dobrowolne.

 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 1. Uprawnione organy i instytucje publiczne,
 2. Spółka Dominująca w Grupie Energa, w tym jej organy,
 3. Energa – Obrót SA, jeżeli korzystasz z dopłaty do energii elektrycznej,
 4. Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.,
 5. Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o.,
 6. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, w zakresie prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych,
 7. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA, jeżeli przystąpiłeś do pracowniczego programu emerytalnego,
 8. Podmiot medyczny w zakresie usług medycznych, jeżeli jesteś objęty opieką medyczną obsługiwaną przez ten podmiot,
 9. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, w zakresie niezbędnym do obsługi kart przedpłaconych,
 10. Benefit System SA, jeżeli skorzystasz z programu MultiSport,
 11. Organizacje Związkowe w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 12. Podmioty świadczące usługi badań rozwojowych, usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące seminaria, kursy, warsztaty, kongresy, sympozja, fora, szkoły językowe, Uczelnie Wyższe - jeżeli zostaniesz na nie skierowany,
 13. Podmioty świadczące usługi medycyny pracy,
 14. Podmioty świadczące usługi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 15. Podmioty dostarczające korespondencję,
 16. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 17. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
 18. Wybrani Kontrahenci, z którymi współpracuje ADO, jeżeli pracownik zostanie wskazany jako osoba do kontaktu lub realizacji umowy,
 19. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO;
 • Okres przechowywania danych:
 1. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy o zatrudnienie.
 2. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, dokumentacja z akt osobowych przechowywana będzie 10 lat lub 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
 3. W odniesieniu do prawnie uzasadnionych interesów dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej wycofania;
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wynikające z art. 17 ust. 3 RODO
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. wycofania, w dowolnym momencie, udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano, przed wycofaniem, na jej podstawie,
  8. prawie wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub z IOD (pkt 1, 2).