Specjalista ds. finansów i kontrolingu

18-06-2021

Pracodawca:  CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Nr referencyjny: CCGTGR/3/2021
CCGT Grudziądz Sp. z o.o.
Miejsce pracy: Gdańsk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych oraz prawidłowej ich archiwizacji.
 • Weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów księgowych celem zapewnienia ich prawidłowego księgowania.
 • Prawidłowa kwalifikacja i rejestracja zdarzeń gospodarczych na poszczególne rodzaje kosztów i obiektów kontrolingowych.
 • Weryfikacja poprawności księgowań bieżących oraz poprawności zamknięć okresowych ksiąg rachunkowych.
 • Weryfikacja i kwalifikacja kosztów na potrzeby raportowania zewnętrznego oraz sprawozdawczości zarządczej.
 • Sporządzanie okresowych prognoz i raportów kosztowych, analiza odchyleń od budżetu.
 • Wykonywanie kalkulacji wyliczeń rezerw i odpisów aktualizacyjnych.
 • Współudział w tworzeniu modeli finansowych, efektywności ekonomicznej inwestycji.
 • Współudział w przygotowaniu sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz raportów okresowych na potrzeby sprawozdawczości.

 

 

  CZEGO OCZEKUJEMY

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego w zakresie ekonomii i finansów.
 • Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 roku w obszarze finansów i/lub kontrolingu.
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości finansowej, rachunku kalkulacyjnego kosztów.
 • Ugruntowana wiedza w zakresie modelowania finansowego.
 • Sprawnego posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel i pakietem MS Office.
 • Minimum komunikatywnej znajomości języka angielskiego.
 • Umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia.
 • Sumienności i terminowości w wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętności samodzielnej pracy.
 • Umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych na wszystkich szczeblach organizacji.

 

  CO OFERUJEMY

 • Interesującą pracę w spółce należącej do Grupy Kapitałowej Energa / PKN ORLEN – pracodawcy posiadającego ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony – umowę na zastępstwo, z możliwością kontynuacji współpracy ze Spółką w ramach jej dalszego rozwoju.
 • Atrakcyjne warunki finansowe adekwatne do podejmowanych zadań.
 • Możliwość rozwoju kompetencji związanych z pracą na w/w stanowisku.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe.

 

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Specjalista ds. finansów i controllingu prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 18 czerwca 2021r. na adres e-mail: ccgt-grudziadz@energa.pl

w temacie proszę wpisać nr referencyjny ogłoszenia: CCGTGR/3/2021

 

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować będziemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Uprzejmie informujemy

               Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy, jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CCGT Grudziądz Sp. z o.o. danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

 

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

 

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: CCGT Grudziądz Sp. z o.o., z siedzibą
  w Grudziądzu (kod: 86-300), przy ul. Dworcowa 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540064, NIP: 584-27-39-599, o kapitale zakładowym 40.629.000,00 złotych, opłaconym w całości.
 • Nasze dane kontaktowe to: ccgt-grudziadz@energa.pl, adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2) lub na adres ccgt-gr@energa.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyrazi, poprzez przesłanie aplikacji, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych, wykraczających poza zakres art. 22¹ Kodeksu Pracy,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy,
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na obsłudze, dochodzeniu i obronie, w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 5. 9 ust 2 lit. a RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę w aplikacji, na przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii, w jednym lub kilku konkretnych celach.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, zakres niezbędnych danych obejmuje:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę urodzenia,
  3. dane kontaktowe kandydata,
  4. wykształcenie,
  5. kwalifikacje zawodowe,
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. podmioty Grupy Orlen w tym Energa S.A. wraz ze spółkami zależnymi,
  2. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
  5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  6. podmioty wykonujące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji,
  7. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 7. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.