Technik ds. Oględzin Sieci

04-07-2021

Pracodawca:  ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Koszalinie

Miejsce pracy:  Rejon Dystrybucji w Bytowie


Jeśli masz:  

 • Wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu elektrycznym.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Biegłą obsługa komputera i środowiska MS Office.
 • Dynamizm w działaniu, umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność.
 • Mile widziana znajomości regulacji wewnętrznych EOP z zakresu realizacji procesów: Zarządzanie Pracami na Sieci oraz Wykonawstwo Prac na Sieci.

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • Zarządzanie na poziomie Rejonu pracami na liniach SN i nn oraz sprawowanie nadzoru nad stosowaniem standardów jakościowych i technicznych prowadzonych prac.
 • Przygotowywanie pozycji do planów prac eksploatacyjnych oraz remontowych w zakresie linii SN i nn w Rejonie.
 • Prowadzenie oględzin linii SN, nn, stacji SN/SN i SN/nn oraz dokonywanie oceny stanu technicznego ww. obiektów.

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/ET/19/12/2020".

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

 

Co dajemy w zamian:

 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV i List Motywacyjny w terminie do dnia 04 lipca 2021 roku do Wydziału Zarządzania Personelem w ENERGA-OPERATOR SA w Oddziale w Koszalinie., 76-200 Słupsk; ul. Przemysłowa 114 lub na adres e-mail: elzbieta.terefenko@energa-operator.pl z zaznaczeniem nazwy stanowiska i obszaru, na które prowadzona jest rekrutacja oraz numeru sygnatury rekrutacyjnej LP/ET/19/12/2020.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin.
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operator@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (w tym zgodę wyrażoną poprzez wyraźne działanie na przetwarzanie nadmiarowo przesłanych danych zwykłych). Uzasadnionym interesem realizowanym przez ADO jest dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. Po wyłonieniu kandydata, z którym zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przetwarzane będą w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 6. Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 7. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
 • Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
 • Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

   8. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

   9. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO.
 • w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionycg interesów prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 10. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

 11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.