Asystent Projektanta (specjalność konstrukcyjno - budowlana)

31-08-2021

Pracodawca:  Energa Invest Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Gdańsk


Energa Invest to największa na Pomorzu firma projektowa, skupiająca w swoich szeregach projektantów z szeroko rozumianego rynku elektroenergetycznego. Projektujemy nowoczesną, standaryzowaną i ekonomicznie racjonalną infrastrukturę elektroenergetyczną.

Numer referencyjny: 08/BKK/Invest/2021AP

Jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie BUDOWNICTWA LĄDOWEGO  (profil dyplomowania: Konstrukcje Metalowe)
 • Bardzo dobra znajomość oprogramowania środowiska Autodesk: AutoCAD, Robot Structural Analysis, Advanced Steel
 • Znajomość branży elektrycznej, budowlanej, sanitarnej
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i projektowej
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Mamy dla Ciebie doskonałą ofertę pracy!

Zakres Twoich zadań będzie obejmował:

 • Wsparcie dla projektanta prowadzącego
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej

W zamian oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, posiadającej rozpoznawalną markę
 • Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m. in. opieka medyczna, karta Multisport,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • Elastyczny czas pracy

Spełniasz wymagania i chcesz podjąć się wyzwania współpracy z nami?

Prześlij CV na adres: invest.rekrutacje@energa.pl

W tytule wiadomości prosimy o zamieszczenie numeru referencyjnego. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest: ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

2. Nasze dane kontaktowe: Energa Invest Sp. z o.o., Arkońska Business Park, ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk, invest@energa.pl.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.invest@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  a) przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym celu weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

  b) przeprowadzenie procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pan/Pani z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych;

  c) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody pisemnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  d) podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

5. Wymóg podania danych: przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

 • Imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe kandydata;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

  a) inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;

  b) dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia i orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

  a) podmioty Grupy Orlen, w tym Energa S.A., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.;

  b) podmioty świadczące usługi prawne;

  c) podmioty dostarczające korespondencję;

  d) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;

  e) podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez administratora;

  f) podmioty świadczące usługi informatyczne dla administratora.

Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

 

7. Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrażono zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do czasu jej obowiązywania, a następnie zostaną usunięte po okresie 3 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

(W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane te będą przetwarzane do momentu ustania tego uzasadnionego interesu, pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub upływu terminu dochodzenia roszczeń).

8. Informujemy o przysługujących prawach do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

  b) sprostowania swoich danych osobowych;

  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  d) przenoszenia danych;

  e) wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  f) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

  g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Z  powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).

ZGODY:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Energa Invest Sp. z o. o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr 08/BKK/Invest/2021/AP.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr 08/BKK/Invest/2021/AP przez Energa Invest Sp. z o.o. w okresie 3 miesięcy od jego zakończenia, w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Energa Invest Sp. z o.o.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ENERGA Invest Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.