Ekspert ds. Technologii

21-12-2021

Pracodawca:  CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Miejsce pracy:  Ostrołęka


ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Wykonywanie obowiązków służbowych zgodnie z wiedzą zawodową, odpowiednimi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbiór robót dotyczących: instalacji technologicznych bloku CCGT;
 • Weryfikacja merytorycznej kompletności i spójności Projektu Podstawowego i Projektów Wykonawczych w branży technologicznej;
 • Zatwierdzanie dokumentacji projektowej oraz potwierdzenie kompletności całego projektu;
 • Opiniowanie i zatwierdzanie założeń projektowych i wytycznych do przygotowania i realizacji obiektu;
 • Terminowe przekazywanie założeń projektowych Generalnemu Wykonawcy;
 • Prowadzenie ewidencji przekazywanych założeń, aktualizację harmonogramu spływu dokumentacji oraz prowadzenie bieżącej korespondencji;
 • Udział w spotkaniach z Generalnym Wykonawcą oraz jego Podwykonawcami mających na celu przegląd i weryfikację poprawności projektów;
 • Merytoryczny nadzór i opiniowanie proponowanych zmian projektowych;
 • Udział w odbiorach instalacji i urządzeń branży technologicznej;
 • Koordynację prób, testów i badań związanych z wykonanymi robotami branży technologicznej;
 • Współpracę z Inżynierem Kontraktu w zakresie dokumentacji projektowej oraz przygotowania i przeprowadzenia rozruchu i testów instalacji;
 • Bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw oraz ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.

 

  CZEGO OCZEKUJEMY

 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Minimum 10 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Współpraca i umiejętność pracy w zespołach projektowych.
 • Zaangażowanie,  profesjonalizm i innowacyjność w realizacji zadań.
 • Prawo jazdy kat. B.

  CO OFERUJEMY

 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji związanych z pracą na w/w stanowisku,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, karty Multisport,

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku Ekspert ds. Technologii, prosimy o przesłanie CV w terminie do 21.12.2021 r. na adres e-mail: rekrutacja.ccgt-ostroleka@energa.pl . W temacie wiadomości należy wpisać nr referencyjny ogłoszenia: CCGT/E/BP/02/2021.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia publikacji ogłoszenia.

Zastrzegamy, że kontaktować będziemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy możliwość organizowania spotkań rekrutacyjnych przed wygaśnięciem ogłoszenia.

 

Pamiętając o RODO uprzejmie informujemy:

Przekazanie danych osobowych zwykłych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy  jest dobrowolne, a ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie przez CCGT Ostrołęka Sp. z o.o.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnych kategorii, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności, prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CCGT Ostrołęka Sp. z o.o. moich danych osobowych szczególnych kategorii, określonych w art. 9 ust. 1 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji nr CCGT/E/BP/02/2021.”

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnych kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą lub będą zbędne w procesie naboru zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnych kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości)  informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: CCGT Ostrołęka sp. z o.o. z siedzibą Elektryczna 3, 07-401 Ostrołęka.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje, zgodnie z art. 22¹ Kodeksu pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie udzielonych zgód, jeżeli Pani/Pan z własnej inicjatywy przekaże dane osobowe inne niż wynikające z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, w przypadku danych zwykłych lub 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych danych szczególnych kategorii;
 3. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia pisemnej zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO;
 4. podjęcia niezbędnych działań w celu zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem w procesie rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Zakres niezbędnych danych obejmuje:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe kandydata;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Pozostały zakres danych osobowych jest dobrowolny i może obejmować:

 1. inne dane zwykle nie wymagane przepisami prawa, jeśli umieszczono w dokumentach aplikacyjnych;
 2. dane szczególnych kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności), jeśli umieszczono je w dokumentach aplikacyjnych.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. podmioty Grupy Orlen w tym Energa SA wraz ze spółkami zależnymi,
  2. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  3. podmioty dostarczające korespondencję,
  4. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO, w tym poczty elektronicznej,
  5. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
  6. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  7. organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 • Administrator może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
 • Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Informujemy o przysługujących prawach do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 4. przenoszenia danych;
 5. wycofania zgód w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO;
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).

 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).